Bachelor en master in de mobiliteitswetenschappen

Waarom mobiliteitswetenschappen studeren aan UHasselt?

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten • Nederlandstalig


 • Waarom staan we met z'n allen in de file?
 • Hoe organiseer je het verkeer bij 'big events', à la Pukkelpop?
 • Hoe pak je risicogedrag aan in het verkeer?
 • Je verdiept je in deze opleiding in de boeiende, complexe en steeds veranderende relatie tussen mens, maatschappij en mobiliteitsmodi!
 • Je brengt veelzijdige mobiliteitsuitdagingen in kaart.
 • Je gaat creatief en inventief aan de slag met mobiliteit.

Download the brochure
SHOOT17 Rijsimulator 09

Hoe ziet de opleiding eruit?

Unieke opleiding met veel afwisseling

Elke mobiliteitsuitdaging is anders! Om tot goede oplossingen te komen, moet je steeds rekening houden met uiteenlopende aspecten zoals menselijk gedrag, omgevingsfactoren, technische mogelijkheden, economische overwegingen, draagvlak bij het publiek, enz. Deze veelzijdigheid vind je rechtstreeks terug in het unieke studieprogramma, maar uiteraard ook in je latere job als mobiliteitsdeskundige!

Doen én ervaren

 • Je leert beroepsvaardigheden zoals vlot communiceren, mondeling en schriftelijk. Je leert in team samenwerken, creatief omgaan met problemen, en zoveel meer
 • Van bij de start van de opleiding ga je aan de slag met "uit het leven gegrepen"-opdrachten
 • Tijdens je masterproef en stage ga je concreet aan de slag met échte situaties
 • Het resultaat? Een optimale voorbereiding op je toekomstige job!

Actueel en toekomstgericht

Mobiliteit staat niet stil: elektrische fietsen zijn in opmars, verkeer wordt computergestuurd en dynamisch geregeld en we bereiden ons voor op de introductie van zelfrijdende wagens. Maar ook blijft het auto- en vrachtwagenverkeer op onze wegen groeien met grote gevolgen voor de leefbaarheid en economie. Het zoeken naar slimme mobiliteitsoplossingen die hier een antwoord op bieden blijft dé uitdaging van vandaag en morgen.

Grenzen verleggen

En dat bedoelen we letterlijk! Hoe worden files aangepakt in megasteden zoals Shanghai of Londen? Of hoe stimuleert  Denemarken zijn inwoners om de fiets boven de auto te verkiezen? Gastlessen van internationale experts bieden daar een antwoord op. Je kan trouwens zelf naar het buitenland via Erasmus of een internationale stage!

Zeker van een job!

De Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan mobiliteitsexperten. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de masters die jou vooraf gingen vlot werk vinden in een waaier van organisaties. Maar ook internationaal is de  mobiliteitsdeskundige gegeerd. Met dit diploma heb je dus alle troeven in handen.

Ga snel naar alle informatie over de masteropleiding.

Bachelor

 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar)
 • Het eerste bachelorjaar is opgedeeld in twee kwartielen (onderwijs- en examenperiode van 10 weken) en een semester
 • In het tweede en derde bachelorjaar wordt gewerkt met een semestersysteem met een examenperiode in januari en in één in juni
 • De eerste examenperiode valt binnen de 10 weken
 • Er worden verschillende werkmethodes gehanteerd: hoorcolleges, responsiecolleges en werkzittingen; reallife praktijkopdrachten en excursies. Er wordt ook gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving.
 • Er zijn 7 thematische leerlijnen die over de 3 bachelorjaren heen worden behandeld

Bekijk hieronder de curriculumtabellen, of ga naar de studiegids voor alle informatie.

5 thematische leerlijnen

Mobiliteit is een breed en uitdagend vakgebied. Deze kenmerken vind je dan ook rechtstreeks terug in het studieprogramma. We onderscheiden 5 thematische leerlijnen voor de bachelor en masteropleiding mobiliteitswetenschappen.

De 5 leerlijnen weerspiegelen de competenties die een mobiliteitswetenschapper na het afronden van de opleiding beheerst. Deze vaardigheden zijn onmisbaar met het oog op de latere carrière en het aanpakken van de toekomstige mobiliteitsuitdagingen.

 1. De mobiliteitswetenschapper. Je start met een brede verkenning van het studiedomein en de arbeidsmarkt. Zo geraak je vertrouwd met domeinspecifieke theoretische begrippen, processen en ontwikkelingen. Daarnaast verwerf je mobiliteitsgerelateerde onderzoeksmethoden en –technieken (bijvoorbeeld kentekenonderzoek, analyse zwarte punten, rijsimulatoronderzoek) waarmee je beleidsmaatregelen kan inschatten en voorspellen. 

 2. De mobiliteitsprofessional. Al deze kennis en vaardigheden ga je vervolgens toepassen in real-life cases waar je in groep of individueel aan werkt. Het gaat hierbij steeds om realistische vraagstukken die mobiliteitsdiensten, adviesbureaus of onderzoeksinstellingen doorgaans behandelen.

 3. Als manager leer je om zelfstandig en probleemoplossend zowel jezelf als anderen aan te sturen. Vaardigheden zoals kritisch denken, zelfreflectie, ethisch en duurzaam reflecteren en innovatief handelen staan hierbij centraal. Daarnaast leer je ook om in teamverband verantwoordelijkheid op te nemen en projecten te organiseren en coördineren.

 4. De communicator en teamplayer. In deze leerlijn wordt specifiek aandacht geschonken aan communicatie- en samenwerkingsvaardigheden. Zo leer je om complexe mobiliteitsoplossingen adequaat en helder te communiceren (zowel schriftelijk als mondeling) naar diverse stakeholders. Vervolgens word je bewustgemaakt van de diverse stakeholders die de mobiliteitswereld rijk is en leer je om op constructieve wijze samen te werken om gedragen en duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren.

 5. De generalist. Tot slot krijg je een aantal ondersteunende disciplines (mobiliteitsrecht, milieukunde, economie, statistiek, ruimtelijke ordening). Mobiliteit is immers verweven met verschillende facetten van de samenleving (recht, economie, ruimtelijke ordening) en wordt beïnvloed door deze aanverwante disciplines. Aan de hand van domeinspecifieke cases verwerk je basiskennis die je nodig hebt om tot duurzame oplossingen te komen voor complexe mobiliteitsvraagstukken en leer je om mobiliteitsproblemen te benaderen vanuit het ruimere systeem door verbanden te leggen tussen mobiliteit en diverse ondersteunende disciplines. Mobiliteit is immers de motor van de samenleving!

Eerste bachelorjaar

Tweede en derde bachelorjaar

Jij zorgt ervoor dat de motor van de samenleving blijft draaien door mensen mobiel te houden, met daarbij aandacht voor leefbaarheid, veiligheid en milieu.

Master

De master in de mobiliteitswetenschappen bestaat uit 120 studiepunten (2 jaar).

Als master mobiliteitswetenschappen hou je je bezig met het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes (de vraag naar mobiliteit) en het organiseren van mobiliteit (het aanbod aan mobiliteit). Voor zowel de vraag als het aanbod, sta je voor de uitdaging om dit zo efficiënt, duurzaam en veilig mogelijk te organiseren en te managen. Daarbij houd je rekening met verschillende aspecten zoals duurzaamheid, de maatschappelijke context, menselijk gedrag, economische factoren, technologische innovatie en infrastructuur.

In de masteropleiding worden je academische onderzoeksmethoden en -technieken verder verdiept. Om je optimaal voor te bereiden op het beroepsleven staan reallifepraktijkcases, een (internationale) stage en de masterproef centraal. Via de praktijkcases en de stage trek je al meteen het werkveld in, doe je ervaring op en ontdek je zelf op welke manier jij jezelf beroepsmatig wilt profileren. Je kan kiezen uit een Nederlandstalige of een internationale Engelstalige masteropleiding.


De Nederlandstalige master mobiliteitswetenschappen bereidt je optimaal voor op een carrière als mobiliteitsdeskundige op de Vlaamse en Nederlandse arbeidsmarkt. Toepassingen die aan bod komen zijn hier duidelijk op afgestemd. Tijdens je masterproef en stage werk je rond actuele cases zoals het nieuwe mobiliteitscirculatieplan van Gent, de impact van een nieuw vervoersplan van de NMBS of het effect van schoolstraten op de verkeersveiligheid.


In de Engelstalige masteropleiding Master of Transportation Sciences ligt de focus op een internationalere oriëntatie. De snelle groei van wereldsteden als Jakarta, Lagos of Beijing brengt mobiliteitsuitdagingen met zich mee op vlak van milieu, beleid, technologie en infrastructuur. Samen met studenten van over heel de wereld zoek je naar innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Master in de mobiliteitswetenschappen

Master of Transportation Sciences

Flexibel studeren voor werkstudenten

Combineer een (voltijdse) job met een studie op academisch niveau dankzij het flexibele studietraject "Master in Transportation Sciences by distance learning" (Engels).

 • Je volgt les in een groep van internationale studenten
 • Het cursusmateriaal, inclusief video's van de colleges, wordt beschikbaar gesteld op een e-learningplatform
 • De stage (en de masterproef) kan/kunnen worden uitgevoerd op je werkplek
 • De examens worden online georganiseerd, dus je kan deze vanuit jouw eigen thuis/werkplek afleggen, wanneer je over een laptop/pc en een stabiele internetverbinding beschikt.
 • Het programma voor afstandsonderwijs kan op eigen tempo worden voltooid
 • Voor elk opleidingsonderdeel dat je voltooit, kan een certificaat worden aangevraagd
 • Het volledige programma kan in 3 jaar worden afgerond, inclusief de stage en de masterproef
 • Het diploma is volledig gelijkgesteld aan het diploma Master of Transportation Sciences.

Troeven

Multi-disciplinair: duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid benaderd vanuit de invalshoeken economie, infrastructuur, gedrag, stedelijk beheer en milieu.

 • Flexibel: het programma is opgebouwd uit modules, je bepaalt zelf je studietempo door de hoeveelheid vakken die je per semester opneemt. Ben je enkel geïnteresseerd in een bepaalde module, dan kan je hiervoor een certificaat behalen onder creditcontract.
 • Internationaal: de onderwijstaal is Engels. Als onderdeel van je stage trekken we naar Zweden en Denemarken op studiereis. Je medestudenten komen uit heel Europa en internationale docenten behoren tot het professorenkorps. Op die manier kun je ervaring en expertise uitwisselen en toetsen aan een internationaal kader.
 • Praktijkgericht: stage en masterproef maken samen een belangrijk deel uit van de masteropleiding (54 van 120SP). Als werkstudent heb je de mogelijkheid om stage en masterproef maximaal te laten aansluiten bij je job, zodat de opleiding reeds tijdens je studie al resultaat oplevert voor jezelf en je werkgever.
 • Begeleide zelfstudie: als student kan je gebruik maken van de elektronische leeromgeving Blackboard … Voor vragen of extra informatie kun je terecht bij het onderwijsteam. Zij helpen om het door jou gekozen studietraject zo vlot mogelijk te laten verlopen. Waar het kan, worden video conference tools ingeschakeld om onnodige verplaatsing overbodig te maken.

Alle info over het distance learning programma vind je hier!

Onderzoek tijdens je opleiding

Uit-het-leven-gegrepen opdrachten staan centraal in de opleiding. Ook tijdens je stage ga je concreet aan de slag met praktijkcases en in je bachelor- en masterproef werk je mee aan onderzoek dat veelal door het werkveld wordt aangeleverd. Je kan ook zelf actief op zoek gaan naar een interessant mobiliteitsonderwerp in België en daarbuiten. Je kan rekenen op ondersteuning en begeleiding vanuit de opleiding.

Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 05

Jeroen Vercaigne

Bachelorproef Effect van wegmarkeringen op snelheid in gevaarlijke bochten

Veel ongevallen komen voor in gevaarlijke bochten en zijn het gevolg van een onaangepaste en/of overdreven snelheid. In mijn  bachelorproef onderzocht ik aan de hand van testen in de rijsimulator in welke mate bepaalde wegmarkeringen het snelheidsgedrag van bestuurders in gevaarlijke bochten op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

Fotoshoot 2016 015

Dana Breuls

Stage bij The New Drive Toekomstvisie zelfrijdende wagens in Vlaanderen

The New Drive is een bedrijf dat zich voornamelijk
bezighoudt met nieuwe mobiliteit: elektrische voertuigen,
e-bikes, duurzame mobiliteitsvisies, enzovoort... In hun
opdracht tekende ik een toekomstvisie rond zelfrijdende
wagens in Vlaanderen uit. Welke groeiscenario’s mogen
we verwachten in Vlaanderen? Welke invloed zullen ze
hebben op: infrastructuur, economie, ruimtelijke ordening,
verkeersveiligheid, …?

Gebouw D Trappen Vanvoor LR 11

Steffen Briers

Bachelorproef To carpool or not to carpool

Carpoolen is nog geen groot succes. Ik ging na welke factoren de bereidheid tot carpoolen beïnvloeden zoals bezorgdheid over het milieu, bedrijfsincentives, financiële besparing,…

Gebouw D Praesesverkiezingen LR 05B

Lieve Creemers

Masterproef De invloed van Frank, Sabine en Jill op onze rijplannen

In mijn onderzoek ging ik na wat de invloed is van het weer en de weersvoorspellingen op het verplaatsingsgedrag van automobilisten. Weermannen en –vrouwen blijken wel degelijk invloed te hebben op ons verplaatsingsgedrag. Vooral onze vrijetijdsplannen schuiven we gemakkelijk aan de kant bij slecht weer, terwijl we om professionele redenen minder rekening houden met de weersvoorspellingen.

Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 05

Joram Langbroek

Masterproef Door het rood: België vs. Zweden

Ik bestudeerde in mijn internationale masterproef het gedrag van voetgangers in België en Zweden. Een opmerkelijk resultaat was dat het percentage voetgangers dat door het rood loopt op Zweedse kruispunten veel hoger ligt dan op Belgische kruispunten. Opmerkelijk omdat Zweden één van de meest verkeersveilige landen ter wereld is. Verder blijken mannen vaker door het rood te lopen dan vrouwen en jongeren vaker dan ouderen.

Je profiel

 • Je hebt een open blik en een breed interesseveld.
 • Je bent sociaal en communicatief.
 • Je bent begaan met het milieu en duurzaamheid.
 • Je staat onderzoekend en innoverend in het leven.
 • Je werkt graag in teamverband om samen tot oplossingen te komen.

Voorwaarden bachelor

 • Mobiliteitsthema's: geen specifieke voorkennis vereist
 • Wiskunde: 4u per week is wenselijk, maar niet verplicht. We verwachten een vaardigheid in basisrekentechnieken en een basiskennis van de fundamentele begrippen
 • Je hebt een gezonde interesse in de actualiteit, een wetenschappelijke attitude en een analytisch denkvermogen om mobiliteitsvraagstukken op een logische, beredeneerde wijze te kunnen aanpakken

Wil je je voorkennis wiskunde bijspijkeren? Neem dan zeker een kijkje bij de septembercursussen!

Voorwaarden master

Je kan op verschillende manieren instromen in de master:

Rechtstreeks met:

 • een academisch bachelordiploma (of een masterdiploma) in een ander domein dan mobiliteitswetenschappen (na beoordeling van je dossier en toelating)
 • een bachelor mobiliteit van een Nederlandse hogeschool met als diplomatitel "Bachelor of Science"

Na een schakelprogramma met:

 • een professioneel bachelordiploma
 • Het schakelprogramma wordt in het Nederlands aangeboden
 • Per dossier kan bekeken worden of je afhankelijk van je vooropleiding, recht hebt op eventuele vrijstellingen binnen het schakelprogramma
 • Het doel van dit programma is je op instapniveau van de Master te brengen

Voor meer informatie of om je in te schrijven voor één van deze programma's kan je terecht bij Nadine Smeyers (nadine.smeyers@uhasselt.be - 011 26 91 04).

Het schakelprogramma voor houders van een professioneel bachelordiploma ziet er als volgt uit:

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Voorbeeld van een lesweek

Start academiejaar

Het academiejaar start op 19 september 2022.

De introductiedag gaat door op 14 september 2022, in Diepenbeek.

Waar heb je les?

 • Campus Hasselt + Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto

Het merendeel van de lessen gaat door in de lokalen van de Faculteit Rechten (Martelarenlaan 42, Hasselt). Bepaalde projectmatige onderwijsactiviteiten gaan door in de Witte Kazerne van de Herkenrode site (Maastrichterstraat 100, Hasselt). Een beperkt aantal opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding en een aantal keuzeopleidingsonderdelen, die ingericht worden door een andere faculteit, blijven doorgaan op campus Diepenbeek. In het uurrooster houden we rekening met de nodige reistijd wanneer een verplaatsing tussen campussen op één dag noodzakelijk is.

Campus Hasselt

Shoot17 Hasselt Algemeen 10
Locatie

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Maastrichterstraat 100, 3500 Hasselt

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Mobiliteitsmanager • Consultant • Verkeers- en vervoersplanner • Adviseur-ontwerper mobiliteit en ruimte • Beleidsmedewerker mobiliteit • Projectleider verkeersmanagement • Researcher • ...

Je kunt onder meer aan de slag bij:

 • Federale, gewestelijke en lokale overheidsdiensten bijvoorbeeld gemeentebesturen, verkeerscommissies, politiezones, Agentschap infrastructuur, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf, Vlaams Verkeerscentrum
 • Studie- en adviesbureaus, bijvoorbeeld Sweco Belgium, Traject, MINT, Arcadis Belgium, Vectris, Technum-Tractebel Engineering
 • (Openbare) vervoers- en transportbedrijven bijvoorbeeld De Lijn, NMBS, Essers, Ewals Cargo, Infrabel
 • (Middel)grote bedrijven, bijvoorbeeld Colruyt Group, Bosch, DrivOlution
 • Verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld AXA Belgium
 • Belangenorganisaties, bijvoorbeeld Vias institute, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VZW Rondpunt, VZW Ouders van Verongelukte Kinderen, Febiac
 • Onderzoeksinstellingen, bijvoorbeeld Instituut voor Mobiliteit, Steunpunt Verkeersveiligheid, VITO
Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Wat kan er zoal in je takenpakket als mobiliteitsdeskundige zitten?

 • opstellen en uitvoeren van mobiliteitsplannen, mobiliteitseffectenrapportages en parkeerstudies voor  bijvoorbeeld een nieuw zwembad of een uitbreiding van een woonwijk
 • inhoudelijk voorbereiden van het mobiliteitsluik van allerlei evenementen, zoals muziekfestivals of sportevenementen
 • identificeren en aanpakken van gevaarlijke punten
 • onderzoek naar nieuwe mobiliteitsvormen (vb. lightrail, fietsdeelsystemen, carpoolapps, elektrische fietsen, slimme stadsdistributie) en maatschappelijke veranderingen op mobiliteit (vb. vergrijzing, flexibel werken)
 • opstellen en afstemmen van sensibiliseringscampagnes en educatief materiaal op verschillende doelgroepen:  vb. “Met belgerinkel naar de winkel”
 • bestuderen van de impact van prijswijzigingen van treintickets op het gebruik van openbaar vervoer, of van
  rekeningrijden voor vrachtwagens op het vrachtvervoer via water en spoor
 • verzamelen en analyseren van allerlei informatie en gegevens betreffende mobiliteit in Vlaanderen, België en
  Europa en zo het mobiliteitsbeleid opvolgen en sturen
 • opmaken van rapporten, syntheses, studies en brochures over uiteenlopende mobiliteitstopics om duurzame mobiliteit te promoten door te adviseren en te lobbyen
 • ontwerpen van veilige infrastructuur voor alle weggebruikers, rekening houden met een vlotte doorstroming
  voor het busvervoer, mensen met een beperking, snelle fietsverbindingen en een vlotte verkeersafwikkeling aan verkeerslichten
 • bepalen van locatie van bedrijven rekening houdend met de bereikbaarheid voor verschillende  transportmiddelen en het opstellen van bedrijfsvervoerplannen
 • voorbereiden en ondersteunen van regionaal en/of gemeentelijk mobiliteitsbeleid
 • doorsteken voor voetgangers en fietsers realiseren in het kader van stadsvernieuwingsprojecten
 • het rond de tafel brengen van verschillende partijen (overheden, vervoersbedrijven, bewoners, middenstand, …) en het sluiten van compromissen
 • langetermijnplanning opstellen voor openbaar vervoersverbindingen.

Vacatureplatform: Jobteaser

 • vacature info voor studenten:

De jobdienst van de UHasselt maakt gebruik van het Jobteaser Career Center platform om interne en externe (studenten)jobs bekend te maken.

Registreer je met je studentenmail om toegang te krijgen tot dit exclusieve platform. Als je profiel compleet is kan je rechtstreeks solliciteren op de vacatures die jou interesseren.

Studenten in de mobiliteitswetenschappen kunnen gericht zoeken naar geschikte vacatures door bij de filter "tag" te kiezen voor de "school voor mobiliteitswetenschappen".

Meer informatie en een volledige handleiding vind je terug in je studentendossier. Alle wettelijke informatie vind je terug via de website van Jobteaser.

 • vacature info voor alumni:

Alumni in de mobiliteitswetenschappen kunnen via de alumnidatabase naar het Jobteaser platform. Je kan gericht zoeken naar geschikte vacatures door bij de filter "tag" te kiezen voor de "school voor mobiliteitswetenschappen".

 • vacature info voor bedrijven/organisaties:

Bedrijven of organisaties die een geschikte vacature hebben voor onze studenten of alumni kunnen deze vacature doorgeven aan nadine.smeyers@uhasselt.be of ze zelf op het Jobteaser platform delen:

Als organisatie kan je op dit platform gratis je vacatures plaatsen: https://uhasselt.jobteaser.com/en/recruiter_account/sign_in. Voorafgaand aan publicatie wordt alle content gevalideerd door UHasselt. Bij het online zetten van de vacature duid je best dadelijk aan via tags voor welke UHasselt faculteit je vacature in aanmerking komt. Zo wordt de zichtbaarheid van je vacature vergroot binnen de juiste faculteit. Voor vacatures van studenten en/of alumni in de mobiliteitswetenschappen, geef je als tag "School voor Mobiliteitswetenschappen" in.

Je kan naast gewone vacatures ook studentenjobs publiceren.

Bij het inloggen, vind je meer uitleg, over de functionaliteit en de voordelen van het gebruik van Jobteaser. 

Onze alumni aan het woord
Lotte Van Broeckhoven (1)

Lotte Van Broeckhoven

Global Graduate, AXA Brussel

Verkeer is momenteel een heel groot issue en zal altijd een hot topic blijven waarbij ook steeds nieuwe trends zullen opkomen. In welk tijdperk we ons ook bevinden, ik ben er steevast van overtuigd dat deze richting altijd relevant en interessant zal blijven. Ook het feit dat verkeer een factor is die mensen met elkaar verbindt sprak me heel erg aan. Tel deze argumenten op en ik kwam al snel tot de conclusie dat ik zeker was van mijn keuze voor mobiliteitswetenschappen.

Gebouw D Trappen Vanvoor LR 11

Arne Nys

Zelfs in het mobiliteitsbedrijf waar ik nu werk, is een opleiding als de mijne uniek. Dat is een grote troef. Door de brede kennis die ik tijdens de opleiding heb verworven, ben ik bovendien van veel markten thuis.

Mob 5

Veva Daniels

Als 18-jarige koos ik voor mobiliteitswetenschappen omdat ik ervan droomde om de wereld verkeersveiliger te maken. Toen ik afstudeerde wist ik dan ook dat ik iets maatschappelijks relevant wilde doen. Een maand na mijn afstuderen had ik drie jobaanbiedingen klaarliggen!

SHOOT17 Rijsimulator 09

Michel Binard

Ik kwam net van de schoolbanken en kreeg de eerste weken al meteen de taak om écht keuzes te maken: knopen doorhakken over hoe het beleid geïnterpreteerd moet worden, advies geven aan heel ervaren mensen, enz. Er werd vertrouwd op mijn expertise, wat natuurlijk een heel fijn gevoel is!

Fotoshoot 2016 015

Thomas Kaufmann

Ik ontwikkelde een app die mensen die goederen willen verkopen, koppelt aan bereidwillige chauffeurs of transportbedrijven die nog ruimte over hebben. Door deze 'samenlading' gaan we de strijd aan met 'lege' kilometers en komen we tegemoet aan de groeiende transportvraag zonder files langer te maken.

Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 05

Maarten De Schepper

Diensthoofd mobiliteit, Stad Hasselt

De mix tussen kennis en praktijk in de opleiding was de ideale voorbereiding op de uiteenlopende projecten waar ik nu voor verantwoordelijk ben.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
31 aug

Infodag, 31 augustus

31 augustus 2023 14u tot 17u30 Campus Diepenbeek & campus Hasselt

Of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

22 03 12 Infodag 01
06 jul

Infodag, 6 juli

06 juli 2023
14:00
Campus Diepenbeek én campus Hasselt


Onderwerpen indienen voor studenten Mobiliteitswetenschappen

Externen kunnen via een invulformulier onderwerpen aandragen die gebruikt kunnen worden door onze studenten in het kader van hun bachelor of master programma. In dit formulier kan u onderwerpen indienen voor studenten mobiliteitswetenschappen in het kader van vakken zoals casestudie, bachelorproef, stage of kan u zich kandidaat stellen om gastcolleges te geven binnen onze opleiding of bedrijfsbezoeken aan uw organisatie door onze studenten plaats te laten vinden.

Indien u een of meerdere voorstellen wil indienen, kan u dat hieronder doen.

Wij kunnen niet garanderen dat alle voorstellen weerhouden/geselecteerd zullen worden, maar zullen waar mogelijk wel gebruik maken van de gegeven suggesties.

Alvast bedankt voor uw input!

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Campus Hasselt Lr 17