Onderzoeksexpertise

Binnen UHasselt focussen onze onderzoekers zich op verschillende onderzoeksdomeinen. Binnen elk onderzoeksdomein staat er een business developer voor jou klaar om je te begeleiden op jouw pad naar valorisatie.

Neem gerust contact op met het aanspreekpunt binnen jouw domein!

Voor algemene vragen kan je terecht bij techtransfer@uhasselt.be.

Foto Onderzoeksexpertise Foto Onderzoeksexpertise
Biomedical

Life Sciences & Health

Biomedisch Onderzoeksinstituut

BIOMED is een multidisciplinair instituut waar high-end technologieën worden gebruikt om nieuwe inzichten te verkrijgen in drie ziektedomeinen: immunologie, neurowetenschappen en hart -en vaatziekten.

Ga naar de pagina van BIOMED

dr. An Voets

Functie

Business Manager

dr. Leen Willems

Functie

Business Developer

Materialen

Materialen & Energie

imo-imomec

Imo-imomec is een onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt, in samenwerking met imec, waar scheikundigen, natuurkundigen en ingenieurs multidisciplinair materiaalonderzoek uitvoeren. Wij richten ons op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen zijn energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren, zorgmaterialen en quantumtechnologieën.

Ga naar de pagina van imo-imomec

dr. Lieve De Doncker

Functie

Business Manager

dr. Steven Van Hoof

Functie

Business Manager

DSI DSI

Data Science

Data Science Instituut

Het Data Science Instituut (opgericht in 2019) brengt meer dan 150 onderzoekers samen die werkzaam zijn in het brede veld van datawetenschap, verspreid over faculteiten en onderzoeksgroepen van de Universiteit Hasselt.


Het hoofddoel van DSI is het faciliteren van de datagedreven toekomst. Wij zetten ons in voor datagerelateerde uitdagingen, fundamentele innovaties en toepasbare oplossingen.

Ga naar de pagina van DSI

dr. Simon Appeltans

Functie

Business Developer

dr. Emiliano Mancini

Functie

Business Developer

Cleantech Web

Cleantech

CMK - Centrum voor Milieuwetenschappen

Omdat milieuproblemen complex zijn en op vele manieren gevolgen hebben voor onze samenleving, moeten ze op een multidisciplinaire manier bestudeerd en aangepakt worden. Daarom werd in 1997 het bestaande milieuonderzoek van verschillende onderzoeksgroepen van UHasselt samengebracht onder één dak, het Centrum voor Milieuwetenschappen, CMK.


CMK richt zich op problemen rond milieustress in het algemeen, en meer specifiek op de effecten op organismen, bodem-, water- en luchtverontreiniging. Door de jaren heeft CMK academisch leiderschap ontwikkeld in twee aanvullende onderzoekslijnen: duurzame, schone technologieën, en biodiversiteit, ecosysteemdiensten en klimaatverandering.

Ga naar de pagina van CMK

dr. Nele Witters

Functie

Business Developer

dr. Marijke Jozefczak

Functie

Business Developer

Mobiliteit

Mobiliteit

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB)

IMOB geeft vorm aan de mobiliteit van de toekomst door wetenschappelijk onderbouwde oplossingen aan te reiken voor de grote uitdagingen waarmee de maatschappij en de industrie geconfronteerd worden. IMOB is actief binnen de domeinen mobiliteit en verkeersveiligheid en focust daarbij op verplaatsingsgedrag. We doen dit door de interactie te bestuderen tussen gedrag, infrastructuur en technologie.

Ga naar de pagina van IMOB

dr. ir. Wim Ectors

Functie

Business Developer

LIMBURG CLINICAL RESEARCH CENTER

Limburg Clinical Research Center

Het Limburg Clinical Research Center (LCRC) is een unieke samenwerking tussen UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg. Door de brug te slaan tussen academisch onderzoek en de klinische praktijk willen we de gezondheidszorg verbeteren. Via patiëntgericht, medisch-wetenschappelijk onderzoek zoeken we innovatieve oplossingen voor noden uit de dagelijkse klinische praktijk. Als internationaal georiënteerd academisch-medisch kenniscentrum in Limburg wil het LCRC een belangrijke stimulans vormen voor topmedische zorg, academisch onderwijs en healthcare-innovatie in Limburg en Vlaanderen.

Ga naar de website van Limburg Clinical Research Center

Dr. Janne Kaes

Functie

Business Developer

Informatica

Digital & ICT

Expertise Centre for Digital Media

Als informatica onderzoekscentrum, voert het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) onderzoek in vijf onderzoekslijnen. Precies op de breuklijn van die verschillende informaticadomeinen - waar onze expertises elkaar raken - creëren we het liefst meerwaarde. Want expertises bundelen, is impact verdubbelen. Daar zijn we van overtuigd.

Ga naar de pagina van EDM

dr. Mieke Haesen

Functie

Business Development Manager

Steven Palmaers

Functie

Business Developer

Bouw Web

Bouwinnovatie

CERG

De Construction Engineering Research Group (CERG) richt haar onderzoek op de analytische, numerieke en experimentele beoordeling van het technisch ontwerp van zowel constructies als weginfrastructuur. Zo wil CERG de overdracht van fundamenteel onderzoek naar praktische toepassingen, en naar de praktijk, vergemakkelijken.

Ga naar de pagina van CERG

dr. ing. Rik Steensels

Functie

Business Developer

Architectuur

Architectuur & Kunst

ArcK

ArcK is de onderzoeksgroep van de Faculteit Architectuur en Kunst die zich richt op onderzoek in de architectuur en interieurarchitectuur. Wij doen fundamenteel en toegepast onderzoek naar de gebouwde omgeving. In een multidisciplinair team werken we aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals een doelgericht en adaptief hergebruik van ons erfgoed, het betrekken van diverse groepen bij ruimtelijke transformatieprocessen, kritische reflectie op en bijdrage aan de milieu-impact van onze gebouwde omgeving, inclusief ontwerpen, ontwerpen voor welbevinden en beleving...


Deze uitdagingen komen aan bod in 5 onderzoeksdomeinen: ‘Spatial Capacity Building’, ‘Sustainability’, ‘Designing for More’, ‘Trace: heritage & adaptive reuse’ and ‘FRAME’.

Ga naar de pagina van ArcK

MAD

De onderzoeksgroep MAD is een samenwerking tussen de Faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt en de PXL-MAD School of Arts. De groep focust op vier onderzoeksdomeinen: 'FRAME', 'MANUFrACTURE', 'READSEARCH' en 'Art education'. Ontdek meer over deze domeinen op onze pagina.

Ga naar de pagina van MAD

dr. Lieve Weytjens

Functie

Business Developer

Business Web

Bedrijfseconomische wetenschappen

Goed academisch onderzoek is het draagvlak voor kwalitatief academisch onderwijs en is een belangrijke schakel in de innovatieketen. Het onderzoek van de faculteit BEW richt zich op een aantal speerpuntdomeinen. Verschillende van deze speerpuntthema's zijn nauw verbonden met sociaal-economische uitdagingen en opportuniteiten in de regio: ondernemerschap en het bestuur van familiebedrijven, milieueconomie, logistiek en diversiteit in organisaties zijn enkele voorbeelden.

Ga naar de pagina van de faculteit BEW

dr. Lotte Verdonck

Functie

Business Developer

Foto Reval

Revalidatiewetenschappen

REVAL

De onderzoeksgroep REVAL van de faculteit Revalidatiewetenschappen focust op interdisciplinair en technologie-ondersteund onderzoek binnen de revalidatie, met aandacht voor klinische toepassingen in de praktijk. Hierbij staat het individu centraal met als doel het functioneren, de gezondheid en het welbevinden van ieder persoon te bevorderen. Via het dienstverlening platform ReLab is ook contractonderzoek mogelijk.

Ga naar de pagina van REVAL

dr. Yvette Kerkum

Functie

Business Developer

Rechtenbib 2

Rechten

CORe

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) is de onderzoeksgroep van de faculteit Rechten. CORe focust hoofdzakelijk op de verhoudingen tussen burgers en overheid, bijvoorbeeld in het staatsrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht en fiscaal recht. Daarnaast gebeurt er onderzoek naar de relaties tussen de burgers onderling. Denken we bijvoorbeeld aan familierecht, contractenrecht, vermogensrecht, economisch en sociaal recht.

Ga naar de pagina van CORe

Julie Grouwels

Functie

Jurist