INTERCcOM

Interculturele Communicatie in de Euregio Maas-Rijn

Homepage Homepage

De Europese Commissie investeert in uw toekomst Met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

INTERREG

Praktijkprobleem

De Euregio Maas-Rijn kent een bijzondere realiteit: op relatief korte afstand worden drie Europese talen als lokale taal gehanteerd en vijf culturen met elkaar geconfronteerd.

Naast deze autochtone talen en culturen getuigt de EMR eveneens van een ruime allochtone diversiteit. Bevolkingsprognoses tot 2050 wijzen bovendien op een nieuwe instroom van vooral Turken, Marokkanen en Polen.

De BAMA-structuur stimuleert geografische mobiliteit in het hoger onderwijs. Studeren of verder studeren en daarna werken in een ander land of een andere regio zijn immers verrijkend op diverse vlakken. Nu reeds stellen we vast dat steeds meer jongeren uit Centraal- Europa naar de EMR komen om er aan een universiteit of hogeschool te studeren.

Deze talige en culturele diversiteit van de Euregio Maas-Rijn kan een zeer grote troef betekenen, niet in het minst economisch.

Toch hebben jongeren, vooral de autochtone, een negatief beeld van hun kennis van de twee andere regiotalen. Een ander probleem: ook indien ze behoorlijk een vreemde taal beheersen, blijven ze meestal worstelen met interferentie- en andere onbewuste recurrente taalfouten. Hierbij vallen de taalkundige “valse vrienden” die kunnen leiden tot pijnlijke miscommunicatie, het meest op.

Ook leert de dagdagelijkse realiteit dat misverstanden te wijten aan cultuurverschillen tussen de deelregio’s legio zijn. Erger, negatieve stereotypen maken dat we a priori niet geneigd zijn samen iets te ondernemen.

Doelstelling

INTERcCOM stelt zich daarom tot doel de onderlinge communicatie te verbeteren en zo het studeren en werken in de EMR te vergemakkelijken.

Dit gebeurt aan de hand van een wetenschappelijk onderzoek waarbij een antwoord gezocht wordt op de volgende vragen:

Taal

  • Welke interferentiefouten en andere recurrente fouten maken autochtone jongeren in de talen van de andere deelregio’s?
  • Welke interferentiefouten en andere recurrente fouten maken Poolse en Turkse jongeren in de 3 talen van de EMR? In welke mate zijn er overeenkomsten met autochtone jongeren?

Cultuur

  • Welke zijn de cultuureigenheden van elk van de deelregio’s en van hun autochtone jongeren in het bijzonder?
  • In welke mate verschillen de deelregio’s onderling op het vlak van cultuureigenheden
  • Welk zijn de cultuureigenheden van 1ste generatie Turkse en Poolse jongeren?
  • In welk opzicht verschillen de cultuureigenheden van Poolse en Turkse jongeren van het cultuurprofiel van elke deelregio?
  • Nemen 2de en 3de generatie Turkse en Poolse jongeren in de EMR cultuureigenheden over van de betreffende deelregio?

Op basis van de onderzoeksresultaten worden vervolgens 5 e-learning modules “taal en cultuur” ontwikkeld.  Elke module wordt onverdeeld in 6 submodules.  Bij het afsluiten van het project zullen 20400 leermodules gratis verdeeld worden in de hele Euregio Maas-Rijn. De onderzoeksresultaten zullen verder benut worden ten dienste van de bedrijfswereld.

Projectsite

www.interccom.eu

Voor een interview met professor Martine Verjans, projectleider van INTERcCOM, klik hier

Partners

Duur

1/10/2009 – 28/02/2013

Inlichtingen

Prof. Martine Verjans (promotor)
E: martine.verjans@uhasselt.be  | T: +32 11 268686