LinguaCluster

De Europese Commissie investeert in uw toekomst

Homepage Homepage


De Europese Commissie investeert in uw toekomst

Praktijkprobleem

In meerdere Interreg-projecten uit het verleden werden al diverse acties ondernomen om het onderwijs van de euregionale buurtalen te promoten (klasuitwisselingen, certificering …) en vooral ook om het dichter bij de euregionale arbeidsmarkt te laten aansluiten. Dit gebeurde met veel inzet maar deze inspanningen misten soms samenhang en voldoende wetenschappelijke onderbouwing.

Doelstelling

LINGUACLUSTER wil het geheel van de efficiënte acties uit het verleden continueren, tegelijk zorgen voor cohesie tussen de afzonderlijke acties en ze ook zoveel mogelijk bijsturen door voldoende onderbouwing.

De cluster omvat een zestal acties die enerzijds het geheel van het initieel onderwijs gaande van de kleuterleeftijd tot het hoger onderwijs, en anderzijds ook de arbeidsmarktgerichte voortgezette opleidingen omvatten. Verder zal zowel het onderwijs in de reële klassituatie als het virtueel taalleren aandacht krijgen.

Het Centrum van Toegepaste Linguïstiek van de universiteit Hasselt zal op de eerste plaats instaan voor de realisatie van het virtuele talenleerplatform, waarbij niet alleen de zuiver talige component maar ook de cultuurgelinkte communicatieve aspecten zullen aan bod komen. Het platform zal een gevarieerde reeks instrumenten omvatten: een taalleerplatform, een cultuurcommunicatief platform, een sitotheek met een inventaris van geanalyseerde nuttige internetsites, een makelaardij van leermateriaal met een EMR-inslag, de uitwisselingsbeurs voor het opzetten van taalgemengde activiteiten met klassen uit meerdere subregio’s van de EMR …

De inhoudelijke inbreng van CTL zal erin bestaan per lokale taal uit de EMR 700 oefeningen te realiseren, waarbij de abstracte “can do”-statements van de basisniveaus (A1 en A2) van het ERK (gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen) zullen moeten geconcretiseerd worden voor de drie betrokken talen in lexicale, syntactische en discursieve elementen aangevuld met geëigende cultuurcommunicatieve inhouden. Een apart onderzoek van de contrastieve moeilijkheden van de drie groepen native speakers t.a.v. de respectieve buurtalen zal voor de input moeten zorgen van de contrastieve oefeningen. Daar de gerealiseerde oefeningen in eerste instantie, conform de hoofddoelstelling van het vreemde-taalleren, de mondelinge communicatieve competentie zullen cibleren, zullen alle oefeningen, waarvoor het zinvol is, ook mondeling aangeboden worden. Verder zal bij de cultuurcommunicatieve oefeningen een zo groot mogelijke multimedialiteit nagestreefd worden.

Bij alle oefeningen zal elektronische feedback voorzien worden, waarbij onderzocht zal worden hoe deze zo taalonafhankelijk mogelijk kan aangeboden worden. Bij de uitwerking hiervan zal de expertise van de Open Universiteit zeker nuttige inspiratie kunnen leveren. Bij de creatie van deze feedback zal o.m. een transparente lexicale en discursieve taxonomie moeten uitgewerkt worden.

Doorheen beide ERK-niveaus zullen individuele leerparcours uitgetekend worden met mogelijkheid tot laterale instap. Gezien de specifieke kenmerken van de primaire doelgroep, m.n. adolescenten, zal onderzocht worden hoe schermvulling en schermlay-out kunnen bijdragen tot een attractieve leeromgeving. De prille ervaring van de opkomende “serious games” zal hierbij zoveel mogelijk benut worden.

Om de toegankelijkheid van het materiaal te bevorderen zullen diverse “intakes” mogelijk zijn, gaande van lineaire leerpaden tot complexe toetssettings. Daartoe zal het geproduceerde materiaal van een ganse reeks parameters voorzien worden om de individuele gebruiker een zo groot mogelijk keuzevrijheid te verschaffen. Nog enkele andere features zullen de gebruiker de kans bieden zijn persoonlijke leeromgeving te creëren.

Verder zal CTL meewerken aan de uitwerking van arbeidsmarktgerichte communicatieve profielen voor een zestal knelpuntberoepen, waarin talenkennis een rol speelt. Deze profielen zullen vervolgens gebruikt worden voor de realisatie van functionele CSP*-modules. Deze zullen uitgewerkt worden met het multimediale auteursplatform Lingu@Tor Author van CommArt International**  dat doorheen een ganse reeks EU-gefinancierde projecten uit het verleden gerealiseerd werd door CTL i.s.m. Brainlane.

De lerarenvereniging DiWeF, ondergebracht in de vzw Intercultura en in het verleden gedragen door CTL, zal samen met de Talenacademie Nederland en de Open Universiteit, instaan voor de uitbouw van een euregionale vereniging van docenten vreemde talen, dit ter ondersteuning van de overige acties van LinguaCluster.

*Communication for specific purposes

** www.commart.eu 
www.linguacluster.org

Partners

 • Provinciale onderwijsinspectie Limburg (BE), promotor-contractant
 • Centrum voor Toegepaste Linguïstiek van de Universiteit Hasselt
 • Province de Liège, Maison des Langues
 • Communauté française de Belgique, Ministère de l’Enseignement obligatoire,
 • Bezirksregierung Köln, Dezernat 43
 • Regio Aachen e.V.
 • Provincie Limburg (NL)
 • Stichting Talenacademie Nederland
 • Open Universiteit Nederland
 • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschafts Belgiens
 • FOREM Centre Coral, Liège

Duur

01.05.2009 – 30.06.2013

Inlichtingen

Prof. em. Willy Clijsters
Tel.: +32 11 26 86 80
willy.clijsters@uhasselt.be