Beleidsraden en -organen

Header Beleidsraden Header Beleidsraden

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de universiteit. Naast de voorzitter, ondervoorzitter, rector, vicerectoren en decanen zetelen in de Raad ook externe vertegenwoordigers uit de Provincieraad Limburg (6), het sociale middenveld (3) en de economische sector (3). Ook het ZAP, AAP en ATP verkiezen elk hun afgevaardigde. De Studentenraad (StuRa) duidt, namens de studenten, eveneens drie vertegenwoordigers aan. De Raad van Bestuur komt een keer per maand samen.

Voorzitter: Jo Vandeurzen
Ondervoorzitter: Hans Wilmots
Leden: huidige samenstelling

Bestuurscollege

Het Bestuurscollege fungeert als beslissingsorgaan voor de bevoegdheden zoals gedelegeerd door de Raad van Bestuur. In het Bestuurscollege zetelen de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de rector, de vicerector Onderwijs, de vicerector Onderzoek en één afgevaardigde student. De regeringscommissaris, de algemeen beheerder en de academisch beheerder hebben een raadgevende stem.

Leden: huidige samenstelling

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de rector, vicerectoren en beheerders. In het geheel van de beleidsvoorbereiding heeft het orgaan zowel een adviserende als coördinerende/sturende rol. Het Dagelijks Bestuur heeft beslissingsbevoegdheid over alles wat het aansturen van de dagelijkse werking betreft. Het universiteitsbestuur en College van Decanen kunnen ook taken en bevoegdheden naar dit orgaan delegeren.

College van Decanen

Het College van Decanen is het hoogste academisch adviesorgaan aan de universiteit. Het bereidt beleidsvoorstellen voor op vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Naast de rector, vicerectoren en decanen maken ook de academisch beheerder en algemeen beheerder deel uit van dit orgaan. Het College van Decanen komt twee keer per maand samen.

Voorzitter: rector Bernard Vanheusden
Leden: huidige samenstelling

Onderwijsraad

De Onderwijsraad adviseert het College van Decanen over onderwijsgebonden materies (onderwijscurricula, onderwijs- en examenregeling, onderwijskalender, kwaliteitszorg van het onderwijs...). Alle faculteiten hebben er een vertegenwoordiger, ook de Studentenraad vaardigt een lid af. De Onderwijsraad komt elke maand bij elkaar.

Voorzitter: vicerector Onderwijs Wanda Guedens
Leden: huidige samenstelling

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad adviseert het College van Decanen over onderzoeksgebonden materies (o.m. onderzoeksbeleid, toewijzing van onderzoeksmiddelen en evaluatie van het onderzoek). Alle faculteiten en scholen zijn er vertegenwoordigd.

Voorzitter: vicerector Onderzoek Ken Haenen
Leden: huidige samenstelling

IOF-Raad AUHL

De IOF-Raad geeft (gemotiveerd) advies aan de Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) over de toekenning van IOF-middelen aan mandaatprojecten en onderzoeksprojecten. In de IOF-Raad zijn zowel UHasselt en Hogeschool PXL als het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Voorzitter: vicerector Onderzoek Ken Haenen
Leden: huidige samenstelling

Adviescollege van Instituutsdirecteuren (ADIC)

Het Adviescollege van Instituutsdirecteuren (ADIC) adviseert het College van Decanen over kwesties die de werking van de onderzoeksinstituten aanbelangen. Alle instituutsdirecteuren zetelen in het orgaan. Ook de academisch beheerder en algemeen beheerder zijn lid van het ADIC.

Voorzitter: rector Bernard Vanheusden
Leden: huidige samenstelling

Raad voor Studentenvoorzieningen (STUVO-Raad)

De Raad voor Studentenvoorzieningen (STUVO-Raad) heeft de bevoegdheid om voorstellen en adviezen voor te leggen aan het instellingsbestuur, met het oog op de goede werking en organisatie van de dienst Studentenvoorzieningen. In de Raad zitten zowel vertegenwoordigers van de faculteiten als studenten. Afhankelijk van de agendapunten worden ook externen uitgenodigd.

Voorzitter: Alessia Randazzo
Leden: huidige samenstelling

Statutaire Commissie van Advies (SCvA)

De Statutaire Commissie van Advies (SCvA) adviseert het universiteitsbestuur over benoemingen en aanstellingen van ZAP-leden in een hogere graad dan docent; inschalingen in het ZAP-kader van OP-leden van groep 3 van de geïntegreerde opleidingen; afwijkingen van de tenure track-route voor te benoemen docenten; bevorderingen van ZAP- en OP-leden in het integratiekader; en evaluaties van het academisch personeel. In de SCvA zetelen de rector, vicerectoren, decanen en vertegenwoordigers van alle faculteiten en interfacultaire scholen.

Voorzitter: rector Bernard Vanheusden

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de facultaire strategie en het facultaire beleid inzake onderwijs en onderzoek (inclusief integrale kwaliteitszorg en internationalisering). De Raad wordt voorgezeten door de decaan van de betreffende faculteit.

Leden per Faculteitsraad: huidige samenstelling

Vakgroepraad

De Vakgroepraad is bevoegd voor de uitvoering en de rapportering van het onderwijs en het onderzoek binnen de bewuste vakgroep. Vakgroepen groeperen alle personeelsleden die onderzoek en onderwijs verrichten binnen eenzelfde discipline.

Onderwijsmanagementteam (OMT)

Het onderwijsmanagementteam (OMT) staat in voor de kwaliteit, praktische organisatie en inhoud van het onderwijs in de opleiding. Onder de verantwoordelijkheid van het OM vallen o.m. naamswijzigingen van opleidingsonderdelen, alumni- of werkveldbevragingen en curriculumhervormingen.

Leden per OMT: huidige samenstelling

Examencommissie

De examencommissie staat in voor de toepassing van het onderwijs-en examenregeling op individuele studenten.

Leden per Examencommissie: huidige samenstelling