Responsible research

Wetenschappelijke Integriteit

Informatie voor UHasselt onderzoekers

De UHasselt ziet toe op de principes van responsible research & innovation en nam reeds tal van initiatieven om dit te waarborgen. Zo onderschrijft de UHasselt de Ethische Code voor Wetenschappelijk Onderzoek in België en het Europese Handvest voor Onderzoekers, die de basis voor een goede wetenschappelijke praktijk en cultuur vormen.

Bovendien start de UHasselt in het academiejaar 2017-2018 een sensibiliseringscampagne rond en de implementatie van het Integriteitscharter. Daarnaast beschikt de UHasselt over een Commissie Wetenschappelijke Integriteit die op een discrete en professionele manier inbreuken op de wetenschappelijke integriteit opvolgt.

Ethische Code

Magna Charta

Integriteitscharter

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Algemeen

Het vertrouwen dat studenten, collega’s, financiers en de maatschappij in onderzoek stellen is niet vanzelfsprekend. Die wetenschappelijke integriteit moet beschermd worden, maar oordelen of de grenzen van integriteit geschonden zijn is niet eenvoudig.

Daarom werd in 2013 door de Raad van Bestuur aan de UHasselt een Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) opgericht. Op basis van het procedurereglement oordeelt de CWI of er al dan niet sprake is van een inbreuk op de “Ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België.

BEVOEGDHEDEN

De taak van het CWI bestaat onder meer uit:

 • het onderzoeken van meldingen van problematische gedragingen en het formuleren van adviezen inzake te ondernemen acties;
 • het desgevallend voorstellen van aanpassingen aan de procedures indien nodig;
 • het bestuderen van vragen m.b.t. wetenschappelijke integriteit, op eigen initiatief of op vraag van de Onderzoeksraad, de Doctoral Schoolraad, het College van Decanen en/of de Raad van Bestuur.

CONTACT EN LIGGING

Heb je vragen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit dan kan je binnen de UHasselt steeds terecht bij het contactpunt wetenschappelijke integriteit: cwi@uhasselt.be

Procedure

PROCEDUREREGLEMENT CWI

Hier kan u het procedurereglement van het CWI raadplegen. (pdf, 131 KB)

EEN INBREUK MELDEN

Iedereen kan een vermeende inbreuk melden bij het centraal meldpunt:

Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)
Dienst Onderzoekscoördinatie - Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
3500 HASSELT
cwi@uhasselt.be

EEN TWEEDE OPINIE

Voortaan kan al wie betrokken was in de procedure ook een tweede advies vragen aan de VCWI (de beklaagde, de melder en de instelling). Dit tweede advies moet binnen de maand na het besluit van de CWI van de universiteit aangevraagd worden bij de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit.

De Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) werd in oktober 2013 opgericht op initiatief van het FWO. De taak van het VCWI beperkt zich tot:

 • Het adviseren over concrete dossiers die reeds behandeld zijn in één of meerdere van de commissies voor wetenschappelijke integriteit van de Vlaamse universiteiten
 • Het adviseren over meer algemene vragen betreffende deze materie vanwege wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen

Contact

Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit (VCWI)

Paleis der Academiën
Hertogstraat 1
1000 BRUSSEL
secretaris@vcwi.be

VCWI

De Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) werd in oktober 2013 opgericht op initiatief van het FWO. De taak van het VCWI beperkt zich tot:

 • Het adviseren over concrete dossiers die reeds behandeld zijn in één of meerdere van de commissies voor wetenschappelijke integriteit van de Vlaamse universiteiten
 • Het adviseren over meer algemene vragen betreffende deze materie vanwege wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen

Voor meer informatie zie  www.vcwi.be Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit (VCWI)
Paleis der Academiën
Hertogstraat 1
1000 BRUSSEL
secretaris@vcwi.be

Regelgeving

Ethische Commissies

 • Commissie voor Medische Ethiek
 • Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie
 • Ethische Commissie voor Dierproeven
 • Commissie Mensenrechten

RRI

Dual Use en Misuse

“Dual use items” of “producten voor tweeërlei gebruik” zijn producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben. Het gaat dus om producten die ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van kernwapens en chemische en biologische wapens.

De Europese dual use verordening legt een vergunningsplicht op voor de uitvoer van dual use items naar landen buiten de Europese Unie. Indien een product voorkomt op de controlelijst van producten uit bijlage I van de verordening, die jaarlijks bijgewerkt wordt, geldt in elk geval een vergunningsplicht. Dual use items die niet op de lijst voorkomen, kunnen toch onder de vergunningsplicht vallen indien op het land van bestemming een wapenembargo rust en de onderzoeksoutput bestemd kan zijn voor militair eindgebruik of ingezet kan worden voor de aanmaak en verspreiding van chemische, biologische of nucleaire massavernietigingswapens.

Misuse

Het begrip “misuse” wordt gedefinieerd als “onderzoek dat gebruikt kan worden voor onethische doelstellingen”. Hiermee beoogt men onderzoek waarvan de resultaten door personen met kwade intenties gebruikt kunnen worden om schade toe brengen aan mensen, dieren of het milieu. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek dat ingezet kan worden in het kader van terrorisme of criminaliteit of dat kan resulteren in chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens.

Onderzoekers moeten bij het opstellen van een onderzoeksaanvraag een risicobeoordeling uitvoeren en de gepaste beveiligings- en veiligheidsmaatregelen treffen om de risico’s in te dekken.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de Richtlijnen voor onderzoekers over dual use en misuse van onderzoek, opgesteld door de Werkgroep Dual Use van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Verder kan je ook Flowchart Dual Use gebruiken om te bepalen of je onderzoek onder Dual Use of Misuse valt en welke stappen je moet ondernemen.

Contact

Heb je vragen omtrent dual use en/of misuse dan kan je binnen de UHasselt terecht bij het contactpunt dual use: dualuse@uhasselt.be, mits gebruik van het meldingsformulier

Nagoya Protocol

Algemeen

Het Nagoya Protocol is van toepassing bij het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van genetische bronnen (zoals zaden, planten en andere levende organismen) uit andere landen. Het trad in werking op 12 oktober 2014.

Het Protocol geeft uitvoering aan de derde doelstelling van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. Het legt regels vast inzake de toegang tot genetische bronnen uit andere landen en beoogt een eerlijke en billijke verdeling van de voordelen afkomstig uit het gebruik van ervan.

Inhoud van het Nagoya Protocol

Door ondertekening van het Nagoya Protocol verbinden de gebruikende landen zich ertoe te zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake Access and Benefit Sharing (ABS) die van toepassing is in de leverende landen. De leverende landen nemen op hun beurt de verbintenis op zich om ervoor te zorgen dat hun ABS-regelgeving eerlijk, duidelijk en transparant is.

De leverende landen kunnen de toegang tot genetische bronnen afhankelijk maken van een Prior Informed Consent (PIC). Voor het gebruik van deze bronnen nemen de gebruiker en het leverende land in een overeenkomst Mutually Agreed Terms (MAT) op over de verdeling van de voordelen die uit het gebruik van deze bronnen voortvloeien.

ABS-Verordening

De Europese Unie heeft in de ABS-verordening regels vastgelegd om het Nagoya Protocol te implementeren. Deze verordening verplicht de gebruikers van genetische bronnen om een passende zorgvuldigheid (“due diligence”) aan de dag te leggen om zich te verzekeren van de legale verkrijging van de genetische bronnen en van de verdeling van de voordelen verbonden aan het gebruik ervan. Voor de lidstaten geldt de verplichting om na te gaan of de gebruikers zich aan die verplichtingen houden.

Nuttige links en documenten

Wil je graag het volledige Nagoya Protocol lezen? Dat kan hier:

Meer informatie over het Nagoya Protocol kan je ook terugvinden in het Nagoya Protocol Factsheet

Op de website van het ABS Clearing-House kan je informatie vinden over de landen die zijn aangesloten bij het Nagoya Protocol en over de regelgeving in andere landen. Deze website bevat ook de contactgegevens van de nationale autoriteiten.

Om te bepalen of je onderzoek binnen het toepassingsgebied van Nagoya of andere ABS-wetgeving valt, kan je gebruik maken van de Flowchart2.0.

De Contact manual beschrijft op welke wijze je best contact opneemt met het land van herkomst van de genetische bronnen.

Contact

Met vragen over het Nagoya Protocol kan je binnen de UHasselt terecht bij het contactpunt Nagoya Protocol: nagoya@uhasselt.be. Om je zo snel mogelijk te helpen, vragen we je om op voorhand het Assessment form concerning the Nagoya Protocol and the ABS Regulation, voor zo ver als mogelijk, in te vullen en ons te bezorgen samen met je vraag.

Informatieveiligheid

Bioveiligheid