Integriteitsbeleid

Verantwoord handelen aan UHasselt

Er bestaat geen twijfel over: integriteit is een belangrijk aspect van ons maatschappelijk gedrag. En het krijgt ook terecht meer aandacht in de media. De ngo-sector, het bankwezen, de politiek en de economie: zij denken vandaag allemaal uitdrukkelijk na over manieren om integriteit in hun organisaties te bevorderen. Maar wat betekent integriteit voor ons als universiteit? En hoe maken we samen werk van een positieve UHasselt-integriteitscultuur? Daarop proberen we met dit integriteitscharter (pdf, 43 KB) en deze brochure een antwoord te bieden.

WIJ ZIJN UHASSELT

Met meer dan 1.400 medewerkers werken we samen aan UHasselt. En hoewel we in heel uiteenlopende profielen met heel diverse taken bezig zijn, zijn er toch een aantal waarden die ons binden.

Samen zijn wij UHasselt, en maken we onze universiteit – vanuit onze eigen rol – sterk op vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. In verbinding met elkaar delen we onze kennis op een manier die de maatschappij ten goede komt. Sterk publiek engagement was, is en blijft een belangrijk kenmerk van wie we zijn en wat we doen.

Onze studenten, medewerkers, onderzoekers en alumni kunnen en willen onze samenleving slimmer, flexibeler en beter maken. De uitdagingen van vandaag en morgen zijn het kompas waarop wij ons onderwijs, onderzoek en onze maatschappelijke betrokkenheid enten.

Magna Charta

De Universiteit Hasselt onderschrijft de principes van het Magna Charta Universitatum, ondertekend in september 2017 en mei 2021.
 1. Een universiteit is een autonome instelling: Onderzoek en onderwijs moeten moreel en intellectueel onafhankelijk handelen van alle politieke en economische machten.
 2. Onderwijs en onderzoek aan een universiteit moeten onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Ze mogen niet achterblijven aan de veranderende behoeften, de eisen van de maatschappij, en de vooruitgang in de wetenschappelijke kennis.
 3. Vrijheid in onderzoek en opleiding is het fundamentele beginsel van de universiteit. Het doel van een universiteit is om universele kennis te bereiken en geografische en politieke grenzen te overstijgen.

Het Magna Charta Observatory ziet erop toe dat de universiteiten de principes van het Magna Charta Universitatum naleven. Door het organiseren van evenementen waar onderzoekers, beleidsmakers en studenten samenkomen om gerelateerde problemen bespreekbaar te maken en samen een oplossing te zoeken, bewaakt de Observatory institutionele autonomie en academische vrijheid.

Contact 

Ethiek@uhasselt.be

Mensenrechten

Mensenrechten aan de UHasselt

De Universiteit Hasselt is diep verbonden met de wereld. In ons handelen hebben we oog voor de uitdagingen van en in de maatschappij. Het respecteren van mensenrechten is inherent verbonden aan onze dienstverlening, onderwijs en onderzoek. Wij zetten ons actief in om de mensenrechten te beschermen en bevorderen. Dit maatschappelijk engagement omvat de verbintenis om niet betrokken te worden bij mensenrechtenschendingen in onze dienstverlening, onderwijs en onderzoek.

De Universiteit Hasselt zal geen samenwerkingen aangaan met partners die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen en/of activiteiten uitvoeren waarbij inbreuken op de mensenrechten plaatsvinden.

Zware en systematische schendingen van de mensenrechten kunnen enerzijds betrekking hebben op de partner met wie men samenwerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om partners die systematisch weigeren hun medewerkers een, naar lokale normen, eerlijke verloning toe te kennen voor geleverd werk. Anderzijds kunnen de eigen activiteiten of die van de partner waarmee men samenwerkt mogelijks problematisch zijn. Denk hierbij aan partners die voor hun activiteiten gebruik maken van kinder-, dwang- of slavenarbeid.

Meldpunt

Bij twijfel of vragen over een eventueel mensenrechten risico kan je contact opnemen met het meldpunt Mensenrechten: mensenrechten@uhasselt.be

Integriteitscharter

Wat?

EEN GEDEELDE UITDAGING

In ieders job (ATP, BAP (bursaal)/AAP of ZAP) schuilen complexe en specifieke uitdagingen waarvoor geen  standaardaanpak voorhanden is. Het is niet altijd duidelijk hoe we moeten omgaan met kleine en grote problemen in verband met persoonsgegevens, menselijke conflicten, delicate informatie,… Hoe alert moeten we zijn voor deze issues? En hoe gaan we er zo integer mogelijk mee om? Dat is een uitdaging waar we allemaal voor staan.

Tegen deze achtergrond engageert Universiteit Hasselt zich om een integriteitscharter te implementeren. Met dit charter wil onze universiteit haar medewerkers sensibiliseren rond integriteit, en hen houvast bieden bij het zoeken naar de beste manier om die uitdagingen - in al hun complexiteit - zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Niet door gouden regels aan te bieden, maar door problemen te illustreren, aandachtspunten te expliciteren en goede praktijkvoorbeelden te delen. Deze brochure is alvast een eerste stap in de juiste richting.

EEN GEZAMENLIJK ENGAGEMENT

We vragen u om het integriteitscharter en de bijhorende brochure zorgvuldig te lezen en de boodschap ervan mee te dragen in uw dagelijkse werkrealiteit. Integriteit is immers een gedeelde uitdaging die een gezamenlijk engagement vraagt. Samen bouwen we – elk vanuit onze eigen rol – aan een positieve UHasselt-integriteitscultuur.

HET INTEGRITEITSCHARTER

Het UHasselt-integriteitscharter (pdf, 65 KB)omvat richtlijnen en aandachtspunten over de academische en wetenschappelijke integriteit, de affiliatie aan de UHasselt, de vertrouwelijkheid van gegevens, het vrijwaren van valorisatiemogelijkheden van onderzoeksresultaten, verantwoordelijkheid en respect.

Waarom?

Een positieve integriteitscultuur voor iedereen

Maatschappelijke betrokkenheid, excellentie, respect, integriteit en een kritische houding: dat vinden wij bij UHasselt belangrijke waarden. Onze universiteit wil er dan ook alles aan doen om bij al haar medewerkers een positief engagement ten opzichte van deze waarden te creëren. Met het integriteitscharter en deze brochure zetten we daartoe een belangrijke stap.

UHasselt engageert zich om een positieve integriteitscultuur tot stand te brengen. Het charter kadert in een bredere visie rond integriteit aan onze universiteit. Met deze brochure willen we jou sensibiliseren voor situaties waarbij integriteit een issue kan vormen in je dagelijkse beroepspraktijk. Maar UHasselt gaat nog een stap verder, want we organiseren ook de nodige opleidingen rond vraagstukken als: Hoe kan je ethisch gevoelige situaties op de werkvloer beter leren inschatten? En hoe kunnen we daar gepast op reageren? Daarnaast bieden we graag ondersteuning bij de aanpak van concrete problemen.

Voor wie?

Een positieve integriteitscultuur voor iedereen

Het integriteitscharter is van toepassing op alle UHasselt-medewerkers: ATP, BAP/AAP en ZAP. Het is een onderdeel van het arbeidsreglement. Dit charter werd door en voor UHasselt-medewerkers opgesteld. Integriteit op de werkvloer is immers een gezamenlijke opdracht. Samen maken we hier werk van.

Nieuwe personeelsleden ondertekenen sinds 2018 het integriteitscharter. En ook bursalen, gastmedewerkers, vrijwillig wetenschappelijk medewerkers en FWO-gastmedewerkers die niet onder het arbeidsreglement vallen, ondertekenen voortaan het integriteitscharter, of vallen er automatisch onder.

Gedragscode Belangenconflicten

Passend binnen het ruime integriteitbeleid, is een Gedragscode Belangenconflicten ontwikkeld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Deze gedragscode schept een kader om bij een mogelijke verstrengeling van professionele en privérelaties onduidelijkheden weg te nemen en potentiële en/of effectieve belangenconflicten of machtsmisbruik te voorkomen. De gedragscode is gebaseerd op de principes transparantie, verantwoordelijkheid en privacy en moet personeel en studenten de nodige handvatten geven om met een (potentieel) belangenconflict om te gaan.

Lees hier de Gedragscode Belangenconflicten (pdf, 262 KB).

Hulp bij Ethiek- en Integriteitsvragen

OMBUDSPERSOON VOOR DOCTORANDI

Ben je doctoraatsstudent en raakt de werkrelatie met je promotor verstoord? Of stoot je bij het maken van je doctoraatsonderzoek op integriteitsissues? Dan kan je hier terecht. Samen proberen we om het doctoraat opnieuw op de rails te krijgen.


VERTROUWENSPERSOON

Verloopt de omgang met je collega´s niet zoals het hoort? Heb je te maken met pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of agressie? Of ondervind je lichamelijke of psychische schade ten gevolge van de organisatie van jouw werk, jouw arbeidsinhoud, -voorwaarden of - omstandigheden? Dan kan je bij een van de 7 UHasselt-vertrouwenspersonen terecht. Wij luisteren graag naar je problemen en zoeken samen een oplossing.


MELDPUNT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Iedereen (UHasselt studenten, UHasselt bezoekers en UHasselt-personeel) die in aanraking is gekomen met grensoverschrijdend gedrag en hier informatie over wil of een melding wil maken. Ook als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag zonder dat je ermee in aanraking kwam, kan je bij het meldpunt terecht.

BEDRIJFSARTS

Vraag jij je af of jouw arbeidsvereisten op de werkvloer wel compatibel zijn met je arbeidsmogelijkheden? Heb je vragen als: Mag je tijdens je zwangerschap gewoon in het labo blijven werken? En hoe kan je een burn-out voorkomen?

De UHasselt-bedrijfsarts gaat preventief na hoe het met de gezondheid en het welzijn van onze werknemers staat.


PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

Word je - door je werkomstandigheden -geconfronteerd met psychische en/of lichamelijke klachten? En wil je graag - formeel of informeel - de risico´s laten analyseren? Dan kan jij je richten tot de preventieadviseur psychosociale aspecten. Hij werkt preventiemaatregelen uit en neemt verzoeken tot informele en formele psychosociale interventie in ontvangst.


HR BUSINESS PARTNERS

Heb je vragen rond integriteit binnen HR-domeinen zoals opleidingen, welzijn, evaluatie & functioneren, statuten en loopbanen? Dan helpen wij jou graag bij al je vragen en uitdagingen rond integriteit.


WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

De UHasselt voorziet handvaten voor vragen met betrekking tot responsible research & innovation. Voor alle informatie betreffende wetenschappelijke integriteit kan men terecht op deze webpagina.

Stuurgroep Ethiek en Integriteit

ALGEMENE INFO STUURGROEP ETHIEK & INTEGRITEIT

De Stuurgroep Ethiek & Integriteit is een overkoepelend orgaan, waarin de voorzitters van alle ethische en integriteitscommissies zetelen, alsook vertegenwoordigers van de diensten Onderzoek, Onderwijs en Personeel.

Binnen de Stuurgroep worden verschillende ethische vraagstukken besproken en kunnen dossiers of vragen besproken worden die binnen de bevoegdheid van meerdere ethische commissies vallen. Op deze manier blijven ook alle ethische commissies op de hoogte van het werk van elkaar.

Indien u vragen heeft met betrekking tot ethiek en integriteit dewelke nog steeds niet beantwoord zijn, neem dan gerust contact op met integriteit@uhasselt.be.

Let wel: De Stuurgroep behandelt géén klachten of problemen. Hiervoor kan je terecht bij de instanties die je op bovenstaande kan vinden.

De Stuurgroep Ethiek en Integriteit heeft als opdracht:

 • intern advies te verlenen, zowel op algemene wijze als ad hoc, en maatregelen voor te stellen in het kader van ethische en integriteitsaangelegenheden;
 • de ethische en integriteitscommissies aan de UHasselt te coördineren, meer bepaald inzake regelgeving, samenstelling, werking en procedure;
 • aanbevelingen te formuleren voor gepaste opleidingen en voorlichting aan alle UHasselt-medewerkers en initiatieven op te volgen met het oog op de uitbouw van een integriteitscultuur.

SAMENSTELLING STUURGROEP ETHIEK & INTEGRITEIT

De Stuurgroep Ethiek en Integriteit bestaat uit de volgende leden:

 • de voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit: Geert Molenberghs
 • de voorzitter van de Commissie Medische Ethiek en Lid Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit: Ivo Lambrichts
 • de voorzitter van de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie: Johan Ackaert
 • de voorzitter van de Ethische Commissie Dierproeven: Virginie Bito
 • de voorzitter van de Bioveiligheidscommissie: Karen Smeets
 • het ere-lid van de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit: Marcel Ameloot
 • een ethicus: Wim Pinxten
 • de rector: Bernard Vanheusden
 • de vicerector Onderzoek: Ken Haenen
 • de vicerector Onderwijs: Wanda Guedens
 • de directeur Onderzoek: Sadia Vancauwenbergh
 • de directeur Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg: Lien Mampaey
 • de directeur Personeel: Karel Bosmans
 • een jurist van het beheersdepartement: Britt Loos
 • een afgevaardigde van de Stuurgroep Inclusie: Kim Engelen
 • een afgevaardigd van de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering: Stefanie Kerkhofs
 • een secretaris, afkomstig uit de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering: Stephanie Ruysschaert

CONTACTPUNT ETHIEK & INTEGRITEIT

Heb je nog algemene vragen omtrent Ethiek & Integriteit? Stuur dan een e-mail naar integriteit@uhasselt.be

Nieuws Ethiek en Integriteit