Taalvaardige en intercultureel competente KMO’s (TIComKMO) (2014-2015)

De Europese Commissie investeert in uw toekomst
Met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

TIComKMO streeft ernaar de talige en interculturele competentie van de KMO's/MKBs binnen de EMR te versterken. Het heeft als doel de communicatie te bevorderen tussen de KMO's/MKBs binnen de EMR onderling, maar ook tussen de KMO’s van de EMR met ondernemingen in heel Nederland, België (Vlaanderen en Wallonië), Duitsland en Frankrijk. Na de deelregio's van de EMR zelf zijn deze grotere entiteiten immers de belangrijkste handelspartners van de KMO's/MKBs van de EMR. Nochtans worden de grenzen van deze gebieden nog al te vaak als echte handelsbarrières beschouwd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van VKW Limburg (persbericht mei 2012) waarin aangetoond wordt dat een meerderheid van de Limburgse bedrijven de taalgrens (met Wallonië) als een handelsbarrière beschouwt. Ook blijkt uit ons vorig onderzoek dat de ROI een onevenwicht vertoont omwille van het spaaklopen van onderhandelingen of stopzetten van onderlinge samenwerking door miscommunicatie.

Met dit project beogen we een beter inzicht te verwerven in de communicatieve situaties waarmee KMO's/MKBs uit de EMR frequent geconfronteerd worden en tegelijkertijd problemen mee ondervinden in hun contacten met handelspartners in de EMR zelf en de vermelde landen. Om zo efficiënt en grondig mogelijk te werken, zullen we de deelnemende KMO’s/MKBs bevragen aan de hand van half-gestructureerde interviews. Op basis van een lijst van communicatieve behoeften die uit ons vorig sectoroverschrijdend onderzoek bij Europese kaders tot uiting zijn gekomen, zullen de KMO's/MKBs kunnen aangeven met welke communicatieve situaties ze (frequent) geconfronteerd worden, welke problemen ze ondervinden in bepaalde situaties en welke verklaring ze hiervoor hebben. Daarnaast zal de mogelijkheid bestaan andere, voor hen relevante, communicatieve situaties toe te voegen. Op basis van deze inventaris van concrete communicatieve behoeften, gekoppeld aan de onderzoeksresultaten van ons project INTERcCOM (INTERREG IVA), wensen we vervolgens 12 oefenmodules voor e-learning te ontwikkelen van zodra hiervoor de nodige financiële middelen voorhanden zijn.  Dank zij deze e-modules zullen de KMO’s/MKBs in het Nederlands, Duits en Frans kunnen leren en inoefenen hoe zij tegelijkertijd best kunnen omgaan met hun handelspartners, rekening houdend met hun cultuur en bijgevolg andere manier van communiceren, handelen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot effectievere en duurzamere contacten, die op hun beurt de economische groei van de KMO's/MKBs zullen stimuleren. Deze modules zullen om het even waar, om het even wanneer en op om het even welk toestel (PC, Mac, tablet, mobile device) online beschikbaar zijn (Cloudapplicatie).

Version française
Deutsche Fassung

Duur

01/07/2014 – 31/03/2015

Inlichtingen

Prof. Martine Verjans (promotor)
E: martine.verjans@uhasselt.be  | T: +32 11 268686