Internationaal beleid

Beleid Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking

De UHasselt is een civic universiteit: trouw aan onze oorspronkelijke opdracht nemen we onze verantwoordelijkheid op, engageren we ons en zetten we onze kennis in voor de samenleving. De UHasselt werk hiervoor samen met universiteiten, onderzoekcentra, bedrijven en organisaties overal ter wereld. We verwelkomen jaarlijks studenten, gastdocenten en onderzoekers uit alle continenten en stimuleren ook eigen studenten, personeel en onderzoekers om tijd in het buitenland door te brengen.

UHasselt hecht met andere woorden veel belang aan internationalisering en mobiliteit. Het internationaliseringsbeleid heeft dan ook als prioritaire doelstelling om deze internationale dimensie verder te versterken in de werking van de universiteit. Deze ambitie is uitgewerkt in 4 strategische doelstellingen:

  • Het versterken van de internationale uitstraling van UHasselt
  • Het stimuleren en faciliteren van kwaliteitsvolle internationale mobiliteit
  • Het dragen van de internationale mindset van UHasselt door haar studenten, onderzoekers en personeelsleden
  • Het verder ontwikkelen van 'education and science sharing' met ontwikkelingslanden.

Om deze doelstellingen te realiseren, is er het Stimuleringsfonds van de dienst Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking die financiële ondersteuning biedt voor internationale projecten en (onderzoeks)verblijven.

Universitaire ontwikkelingssamenwerking

UHasselt stimuleert initiatieven die gericht zijn op wetenschappelijke samenwerking met niet-Europese landen en ontwikkelingslanden (science sharing). UHasselt geeft haar studenten, onderzoekers en personeelsleden de mogelijkheid om mobiliteitservaring op te doen in het Zuiden. Daarnaast trekt de universiteit ook studenten, onderzoekers en docenten uit het Zuiden aan om aan UHasselt te studeren, doctoreren of doceren. Voorts zet UHasselt actief in op het zoeken naar duurzame antwoorden op maatschappelijke uitdagingen in ontwikkelingslanden samen met lokale partnerinstellingen.

De financiering van deze projecten en mobiliteiten voor universitaire ontwikkelingssamenwerking is grotendeels mogelijk dankzij de Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking VLIR-UOS). Het is de dienst Internationalisering en ontwikkelingssamenwerking van UHasselt die promotoren, coördinatoren, faculteiten en partners in deze projecten ondersteunt. Dit gebeurt via de Institutioneel Coördinator Ontwikkelingssamenwerking (ICOS), die fungeert als schakel tussen UHasselt en VLIR-UOS. De ICOS’en van de universiteit staan onder meer in voor de verspreiding van de oproepen, begeleiding bij projectaanvraag, opvolging van projecten, de kwaliteitscontroles, rapportering en de ondersteuning aan projectmedewerkers.

Daarnaast is elke Vlaamse universiteit vertegenwoordigd in het Bureau van VLIR-UOS. De UHasselt Bureau-leden zijn prof. Ken Haenen en prof. Ann Cuypers.

Contactpersonen (ICOS) UHasselt:

ICP

Een Internationaal Cursusprogramma (ICP) is een geaccrediteerd masterprogramma van 2, 3 of 4 semesters over een ontwikkelingsrelevant onderwerp. Het wordt georganiseerd aan een universiteit in Vlaanderen, met deelnemers uit ontwikkelingslanden als doelgroep. Binnen een ICP financiert VLIR-UOS jaarlijks in totaal 12 beurzen.

UHasselt heeft twee lopende ICP-projecten:

ITP

Een Internationaal Trainingsprogramma (ITP) is een intensieve, interactieve en toepasbare training van korte of middellange termijn, die georganiseerd wordt aan een universiteit of hogeschool in Vlaanderen, met deelnemers uit ontwikkelingslanden als doelgroep. Ze hebben een onderwerp dat gerelateerd is aan ontwikkelingsuitdagingen van één of meerdere ontwikkelingslanden. Binnen een ITP financiert VLIR-UOS jaarlijks ongeveer 13 beurzen.

IUS

Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) is een programma dat doelt op de versterking van één universiteit in het zuiden over een periode van 10 jaar. Deze programma’s hebben een jaarbudget tussen 350.000€ en 570.000€ en bestaan uit 2 tot 5 academische projecten met onderwijs- en onderzoekscomponenten en een transversaal project voor de versterking van de capaciteiten op vlakken zoals ICT, bibliotheek, Engels, kwaliteitszorg, statistiek.

Een IUS wordt op beleidsniveau geïnitieerd. Partners uit geselecteerde landen dienen een concept note in bij VLIR-UOS. Na een eerste selectie, identificeren de lokale partners mogelijke experten van de vijf Vlaamse universiteiten met de meest geschikte expertise voor de subprojecten. Ze worden ‘projectleiders’ terwijl één universiteit in Vlaanderen het programma coördineert.

UHasselt coördineert op dit moment 4 IUSen:

Daarnaast zijn er ook verschillende UHasselt projectleiders en teamleden binnen IUSen gecoördineerd door de andere Vlaamse instellingen.

TEAM

Een TEAM is een samenwerkingsproject tussen een departement in Vlaanderen en in het Zuiden. De doelstelling is om de capaciteit van de betrokken departementen te versterken door kennisuitwisseling en opbouw. De maximale duur is vijf jaar.

UHasselt is betrokken bij verschillende lopende TEAM-projecten.

ZI

Zuidinitiatieven zijn kleinschalige projecten met een beperkt budget, tussen academici in Vlaanderen enerzijds en in ontwikkelingslanden anderzijds. Er zijn twee types zuidinitiatieven: 'zaaigeld', als nieuwe partnerschappen uitgebouwd worden en 'oogstgeld' als de impact van een afgelopen project wordt vergroot. Een ZI heeft een looptijd van maximum 2 jaar.

UHasselt is betrokken bij verschillende lopende ZI.

JOINT

JOINT projecten zijn departementele projecten met meerdere universiteiten uit de VLIR-UOS partnerlanden. Ze zijn meestal minder wetenschappelijk, en meer gericht op de uitwisseling van good practices rond transversale thema’s (management, bibliotheek, kwaliteitszorg, ICT, enz). Een JOINT duurt 3 jaar.

UHasselt is betrokken bij verschillende lopende JOINT-projecten.

Global Minds

Global Minds is een project dat gefinancierd wordt door VLIR-UOS. Elke universiteit heeft een eigen Global Minds project ontwikkeld dat aansluit bij de noden van de instelling. Een eerste Global Minds programma (2017-augustus 2022) werd afgerond en een tweede Global Minds project loop van september 2022 tot en met augustus 2027.

Het Global Minds project van Universiteit Hasselt heeft tot doel studenten, medewerkers en andere stakeholders van de UHasselt een brede kijk op de wereld te geven en uit te rusten met de nodige vaardigheden en kennis zodat ze kunnen bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld voor mens, dier en planeet en impact hebben op de samenleving om een duurzame en rechtvaardige toekomst te garanderen.

Door verschillende activiteiten te organiseren binnen het Global Minds project wordt beoogt om bij te dragen aan deze doelstelling.

Meer informatie:

dienst Internationalisering: Sara Schaeken