Over Rechtsbibliotheek Limburg

In de Rechtsbibliotheek kun je studeren en opzoekingswerk verrichten. Studenten, medewerkers en emeriti van UHasselt, maar ook leden van de FOD Justitie kunnen publicaties uitlenen voor een beperkte periode.

Rechtenbib 1 Rechtenbib 1

Openingsuren en sluitingsdagen

Rechtsbibibliotheek Limburg | Hasselt

Vandaag:

15/04/2024 - 21/04/2024

Maandag

08.30 - 16.00

Dinsdag

08.30 - 16.00

Woensdag

08.30 - 16.00

Donderdag

08.30 - 16.00

Vrijdag

09.00 - 16.00

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten

Sluitingsdagen

 • Maandag 1 april (Paasmaandag)
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 9 mei (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart)
 • Maandag 20 Mei (Pinkstermaandag)
 • Donderdag 15  augustus (Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen)
 • Maandag 11 November (Wapenstilstand)
 • Woensdag 25 december (Kerstmis)
 • Woensdag 1 januari (Nieuwjaar)

Missie en visie

Missie

De RBL bewaart en ontsluit een volwaardige juridische collectie die is afgestemd op de evoluerende informatiebehoeften van de verschillende actoren binnen de Limburgse juridische wereld (studenten, academici, advocaten, magistraten en gerechtspersoneel, notarissen, gerechtsdeurwaarders,…). Het verstrekken van een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening aan elke bezoeker staat daarbij centraal.

Visie

De RBL wenst een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn tussen onderwijs, onderzoek én praktijk die stimuleert tot het verwerven en het uitwisselen van juridische kennis.

Faciliteiten

Plek voor studie en opzoekingswerk

De RBL beschikt over een tachtigtal studieplekken. Je kunt er opzoekingswerk verrichten en studeren. We verwachten dat de stilte en rust gerespecteerd wordt. In de bibliotheek bevinden zich ook twee 'co'lab boxes' die zich uitstekend lenen voor allerhande groepswerkactiviteiten. In de sociale ruimte achteraan (de 'm'eating room') kun je even tot rust komen of een babbeltje slaan, maar ook je zelf meegebrachte lunch opeten of koffie drinken.

Als je enkel wil studeren, kun je ook terecht in de zelfstudielokalen van de Oude Gevangenis (campus Hasselt) en de Bibliotheek Hasselt Limburg. Ook de studieplekken in Campusbibliotheek Diepenbeek blijven uiteraard een optie.

PC’s en UHasselt netwerk

Alle bezoekers mogen vrij gebruik maken van de desktops die voorzien zijn in de bibliotheek. Je kunt ook met een eigen toestel aanmelden op het draadloze UHasselt netwerk. Externen kunnen hiervoor een wifidagpas aanvragen via wifi.uhasselt.be. Je krijgt dan voor 24 uur toegang.

Printen, kopiëren en scannen

Er zijn 2 fotokopieertoestellen: één voor het personeel van de FOD Justitie en één dat voorzien is van het  PingPing-betaalsysteem van UHasselt. Zo kunnen alle bezoekers van de bibliotheek kopiëren.

Lenen | Verlengen | Reserveren

Dag- en avondleen

Er is slechts een beperkte uitleen mogelijk, en dit enkel voor studenten, personeelsleden en emeriti van de Universiteit Hasselt en voor leden van de FOD Justitie.

We maken een onderscheid tussen twee verschillende soorten leen:

 • avondleen: ontlening vanaf een uur voor sluitingstijd tot een uur na openingstijd de volgende dag dat de bibliotheek open is.
 • dagleen: een ontlening voor 24 uur (1 dag).

Gebruikerscategorie

Soort leen

UHasselt-studenten

Avondleen

UHasselt-personeelsleden en emeriti

Dagleen

Associatiestudenten en studenten van andere onderwijsinstellingen

Geen leen

Associatie-personeelsleden

Geen leen

Rechtbanken en Hoven Hasselt

Dagleen

Balie Limburg

Geen leen

Gerechtsdeurwaarders en notarissen

Geen leen

Externen

Geen leen

Alumni

Geen leen

Doorgeven van ontleende werken is verboden.

Inleveren

Lezers dienen hun boeken op tijd terug in te leveren aan de balie van de bibliotheek. Wie te laat is, wordt voor twee weken uitgesloten uit de ontleendienst. 

Magazijnaanvragen

Je kunt alle werken die zich in het magazijn bevinden laten opvragen aan de bibliotheekbalie, maar niet
uitlenen. Bij het plaatsen van de aanvraag vertelt men je wanneer het werk beschikbaar is. Het werk blijft 1 week ter beschikking aan de balie.

Interbibliothecair leenverkeer

Werken die niet in de bibliotheek aanwezig zijn of niet elektronisch bereikt kunnen worden, kunnen in een andere bibliotheek aangevraagd worden (al wensen heel wat rechtsbibliotheken hun boeken doorgaans niet via het IBL-systeem aan te bieden). Meer informatie over de procedure en de tarieven.

Opgelet: de Rechtsbibliotheek Limburg behandelt geen individuele aanvragen die niet-leden indienen via e-mail, fax of telefoon. Elk verzoek moet ingediend worden via een officiële IBL-aanvraag.

Verlies of beschadiging van werken

 • Bij ontvangst het werk kijk je het stuk na en laat je eventuele beschadigingen vaststellen. Zo niet, wordt
  aangenomen dat jehet werk in goede staat hebt ontvangen.
 • Bij terug inleveren van het werk aan de persoon aan de balie kijkt deze het na opnieuw na om mogelijke
  beschadigingen vast te stellen.
 • Bij verlies of beschadiging van een werk dien je de heraankoop of herstelling te vergoeden.

Bibliotheekreglement

Lid worden

Studenten en personeelsleden van de Universiteit Hasselt zijn automatisch lid; hun studenten- of personeelskaart doet dienst als bibliotheekkaart. Leden van de associatie (PXL) en van de tUL (UMaastricht) kunnen lid worden op vertoon van hun studenten- of personeelskaart. Ook studenten van andere onderwijsinstellingen krijgen gratis toegang tot de RBL mits zij een studentenkaart kunnen voorleggen.

(Ere-)magistraten en medewerkers van de hoven, rechtbanken en gerechtelijke diensten verbonden aan FOD Justitie Limburg zijn eveneens automatisch lid; zij ontvangen een lidkaart.

Advocaten verbonden aan de Limburgse balie, evenals gerechtsdeurwaarders en notarissen, kunnen lid worden voor € 5,00/jaar.

Externen kunnen lid worden voor € 20,00/jaar of € 3,00/dag.

Alumni (masters) hebben gratis toegang tot de Rechtsbibliotheek Limburg. Idealiter maken ze zich lid van vzw Phylexa (de alumnivereniging van de faculteit Rechten - alumnirechten@uhasselt.be | info@phylexa.be).

Alle bezoekers moeten zich steeds aanmelden aan de bibliotheekbalie met hun bibliotheekkaart.

Gedragscode

In de leeszaal dien je iedere activiteit te vermijden die de goede werking en rust van de bibliotheek of de andere lezers kan storen. Andere bezigheden - tenzij deze noodzakelijk voor studie en onderzoek - zijn niet toegelaten.

 • Er wordt niet luidop gesproken of getelefoneerd. Voor groepswerk kun je gebruik maken van de twee silent boxes;
 • De Rechtsbibliotheek is rookvrij;
 • Eten en drinken zijn niet toegelaten, behalve in de sociale ruimte ('M'eating room') achteraan in de bibliotheek;
 • Tassen, jassen en dergelijke berg je op in de daartoe bestemde lockers.

Na raadpleging plaats je de documenten steeds in het 'rek voor gebruikte werken'. Daarna plaatst het bibliotheekpersoneel het materiaal terug in de bibliotheek.

Wegens het beperkt aantal zitplaatsen krijgt opzoekingswerk voorrang in de bibliotheek. Als je enkel wil studeren, verwijzen we je graag naar de zelfstudielokalen van de Oude Gevangenis (campus Hasselt) en de Bibliotheek Hasselt Limburg.

Sancties

Alle sancties worden uitgesproken door het hoofd van de bibliotheek, nadat de lezer gehoord is. De lezer kan in beroep gaan bij de Bibliotheekbeleidscommissie. Alle sancties worden meegedeeld aan het Bestuurscollege van de Universiteit Hasselt. Over de terugvordering in rechte wordt beslist door de bevoegde Raad van  Bestuur.

Voor strafrechtelijke handelingen (diefstal, moedwillige beschadiging van materiaal …) zal de zaak  automatisch aan de politie worden doorgegeven.

Aansprakelijkheid

 • De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van beschadiging of diefstal van persoonlijke items.
 • Bezoekers die gebruikmaken van de lockers moeten deze bij het verlaten van de bibliotheek opnieuw ontruimen en open laten. De bibliotheek behoudt zich het recht voor om de lockers na sluitingstijd te ontruimen.
 • Het bibliotheekpersoneel is gerechtigd om de persoon tegen te houden bij het buitengaan als
  het alarm afgaat.
 • Bij ontlening van werken zijn de gebruikers onderworpen aan het registratiesysteem van de
  UHasselt. Bij betwisting zijn de gegevens van de bibliotheekadministratie bindend voor de ontlener.
 • De inlevering dient te gebeuren in aanwezigheid van het baliepersoneel. De gebruiker is verplicht om te wachten tot wanneer de correcte teruggave van de werken geregistreerd wordt in het bruikleensysteem en door het baliepersoneel vastgesteld wordt dat de gebruiker geen verdere verplichtingen heeft ten aanzien van de bibliotheek.

Samenwerkingen

UHasselt werkt samen met partners uit het juridische werkveld, Universiteit Maastricht, KU Leuven en Bibliotheek Hasselt Limburg om haar studenten en medewerkers van een zo ruim mogelijk aanbod aan juridische informatiebronnen te voorzien.

Samenwerking met Limburgs juridisch werkveld

De Rechtsbibliotheek Limburg (RBL) is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt, de FOD Justitie en alle Limburgse korpsen, de Balie Limburg, het Notariaat en de Gerechtsdeurwaarders.

Dankzij deze unieke samenwerking op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en praktijk, kan de RBL haar bezoekers een uitgebreide en actuele collectie aanbieden, zowel digitaal als op papier.

De RBL wordt concreet geleid door een Stuurgroep (dagelijks bestuur) die bestaat uit drie leden van de Universiteit Hasselt en drie leden van de Limburgse korpsen. Deze stuurgroep legt op haar beurt verantwoording af aan een Bibliotheekcommissie waarin alle bovenstaande partners vertegenwoordigd zijn en waarin de onderlinge samenwerking centraal staat.

Tony Heeren, die als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg een pioniersrol speelde bij de oprichting van de RBL, werd na zijn pensionering einde augustus 2019 benoemd tot erevoorzitter van de RBL.

Huidig voorzitter van de Rechtsbibliotheek Limburg is mevr. Karolien Ilsbroukx, vrederechter.

Samenwerking met Universiteit Maastricht

UHasselt rechtenstudenten (bachelors, masters, phd-studenten) ontvangen bij de start van hun (eerste) academiejaar per e-mail een UM-studentennummer + wachtwoord voor het raadplegen van de e-bronnen waarop UMaastricht geabonneerd is. Deze UM-logingegevens blijven geldig zolang de studenten aan de Universiteit Hasselt verbonden zijn. In geval van problemen met de UM-logingegevens: contacteer Servicedesk-ICTS@maastrichtuniversity.nl of +31433885555.

Studenten die fysiek toegang tot de bibliotheek van Universiteit Maastricht willen, kunnen een UM-bibliotheekkaart aanvragen via umcard@maastrichtuniversity.nl. In je bericht vermeld je je geboortedatum. Als bijlage stuur je een pasfoto mee. Tip: in het UHasselt-studentendossier - via E-id - kun je steeds een pasfoto terugvinden.

Ter informatie

Universiteit Maastricht en Universiteit Hasselt hebben een lange traditie van academische samenwerking. Deze intense samenwerking heeft zelfs een rechtsvorm gekregen via de oprichting van de 'Transnationale Universiteit Limburg' (tUL).

Universiteit Hasselt en tUL worden door de Vlaamse overheid beschouwd als één en dezelfde academische instelling die de wettelijke erkenning kreeg om opleidingen binnen verschillende vakgebieden te organiseren. De gezamenlijke opleiding Rechten - eveneens erkend door de Vlaamse overheid - is hiervan een mooi voorbeeld. Naast de Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht is ook de Katholieke Universiteit Leuven een partner.

Het rechtenprogramma wordt effectief opgevat en voorgesteld als een opleiding met drie partners, waaraan elke partner bijdraagt in termen van personeel, middelen en inhoud. De studenten van dit programma moeten dan ook niet alleen beschouwd worden als studenten van Universiteit Hasselt, maar ook van de Universiteit Maastricht en de KU Leuven. Dit blijkt onder meer uit het feit dat alle drie de instellingen vertegenwoordigd zijn op de diploma's die na voltooiing van de programma's worden uitgereikt.

Hieruit volgt logischerwijs dat studenten van de gezamenlijke opleiding Rechten naast een studentenaccount van de Universiteit Maastricht, ook wederzijdse toegang tot de bibliotheken krijgen. Dit is gebaseerd op een jarenlange overeenkomst tussen de drie partners en wordt beschouwd als een fundamentele pijler van hun samenwerking in het kader van dit programma.

Samenwerking met KU Leuven

Aangezien KU Leuven een partner is in de gezamenlijke rechtenopleiding, kunnen UHasselt rechtenstudenten ook gratis terecht in de rechtsbibliotheek van de KU Leuven.

Om een bezoek aan deze rechtsbibliotheek vlot te laten verlopen, is het wenselijk om vooraf (eenmalig) te registreren via https://account.kuleuven.be/register. je krijgt dan een b-nummer (samen met een eigen paswoord) en bij een bezoek wordt dit b-nummer gekoppeld aan de KUL-bibliotheekkaart. Met dit b-nummer (en paswoord) kun je vervolgens, tijdens elk bezoek aan de bib, inloggen op het wifi-netwerk 'Campusroam'. Dit b-nummer kun je ook gebruiken om in te loggen op de catalogus Limo.

Opgelet, om misverstanden te vermijden: UHasselt rechtenstudenten hebben geen off campus toegang tot de e-bronnen van KU Leuven. Wensen ze toegang tot het online aanbod van de KU Leuven, dan moeten ze dus een bezoek brengen aan de KU Leuven-rechtsbibliotheek.

Samenwerking met Bibliotheek Hasselt Limburg (BHL)

UHasselt-studenten en UHasselt-personeelsleden kunnen desgewenst lid worden van de Bibliotheek Hasselt Limburg. In tegenstelling tot de voorbije jaren gebeurt dat niet langer automatisch. Wie interesse heeft in een gratis BHL-lidkaart, kan zich inschrijven via deze webpagina.

Ben je al lid, dan kun je je lidmaatschap via bovenstaande webpagina verlengen. Vraag je een nieuwe kaart aan? Dan brengt BHL je op de hoogte van zodra je lidkaart klaar ligt. Dat duurt enkele werkdagen. Je kunt je lidkaart nadien op vertoon van je identiteitskaart afhalen aan het onthaal van BHL.

Het lidmaatschap is geldig tot en met 31 oktober volgend jaar en kan elk jaar verlengd worden zolang je student of bezoldigd medewerker bent aan UHasselt.

Schenkingen

De Rechtsbibliotheek Limburg heeft in een recordtijd een mooie collectie uitgebouwd. Toch blijft de verdere collectie-uitbouw een behoorlijke uitdaging, vooral omdat een aantal oudere juridische bronnen en tijdschriften nergens meer te verkrijgen zijn. We zijn dan ook blij met elke schenking.

Indien je interesse hebt om een schenking te doen, kunt u contact opnemen met Kelly Cleenders via kelly.cleenders@uhasselt.be of telefonisch op +3211374712.

Overzicht van recente schenkingen

2022

 • Schenking van advocatenkantoor CMS (Antwerpen)

2021

 • Schenking van mevrouw Anne-Marie Van den Bossche

2020

 • Schenking van het Vredegerecht van Bree

2019

 • Schenking van prof. Ludo Veny
 • Schenking van de heer Rik Ryckeboer
 • Schenking van advocatenkantoor OMNius
 • Schenking van de heer José Haustraete en mevrouw Monique Limpens

2018

 • Schenking van advocatenkantoor Hugo Lamon
 • Schenking van mevrouw Lieve van Nespen

2017

 • Schenking van advocaat Henri Vandebergh
 • Schenking van advocaat Wilfried Plessers
 • Schenking van het Vredegerecht van Bree
 • Schenking van advocaat Johan Scheers

2016

 • Schenking van advocaat Johan Scheers
 • Schenking van de heer Armand Vandeplas

2015

 • Schenking van het Vredegerecht van Maaseik
 • Schenking van het advocatenkantoor GEVACO

2014

 • Schenking van Meester Bouveroux
 • Schenking van enkele Vredegerechten

Contact

Kelly Cleenders (FOD Justitie)

Locatie

Rechtsbibliotheek Limburg - Hasselt

Functie

Bibliothecaris Rechtsbibliotheek Limburg

Telefoon
+3211374712

Joke Krznaric

Locatie

Campusbibliotheek Diepenbeek

Functie

Catalografie Rechtsbibliotheek Limburg

Telefoon
+3211268121

Rechtsbibliotheek Limburg - Hasselt

Telefoon +3211374712 E-mail Info-rbl@uhasselt.be Post- en bezoekadres

Rechtsbibliotheek Limburg - Gerechtsgebouw | Parklaan 25

3500 HASSELT

Heb je een concrete vraag over de diensten van de Rechtsbibliotheek? Ondervind je moeilijkheden met één van de e-bronnen op de bibliotheekwebsite? We helpen je graag verder! In dit overzicht vind je de contactgegevens van de bibliotheekmedewerkers bij wie je hiervoor het best terechtkunt.