Bijzondere omstandigheden

Je studies combineren met topsport, werk, gezin, een functiebeperking ...

Studeren met een functiebeperking

Wie komt in aanmerking?

 • Ben je een student met een functiebeperking

 • dyslexie
 • autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
 • motorische functiebeperking
 • auditieve functiebeperking
 • visuele functiebeperking
 • chronische ziekte, vb. diabetes, CVS, …
 • ontwikkelingsstoornis, vb. ticstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD, ontwikkelingsdysfasie, ontwikkelingsstotteren
 • psychiatrische functiebeperking, vb. stemmingsstoornis, angststoornis, …
 • andere functiebeperking (vb. dyscalculie, functie-uitval van pijnfuncties, huid en aanverwante structuren)

EN

is de functie-uitval

- blijvend en langdurig: effectieve of te verwachten uitval en/of preventieve opvolging nodig van minstens 12 maanden. 
- ernstig: ervaar je een impact op jouw schoolse activiteiten.

Dan kan je je registreren als student in bijzondere omstandigheden om gebruik te maken van faciliteiten bij het onderwijs en evaluaties.

Een specifiek probleem dat minder dan 12 maanden duurt? Vb. pols gebroken, zwangerschap, bepaalde klachten maar geen diagnose…
Neem dan contact op met de je studieloopbaanbegeleider om te bekijken welke regelingen mogelijk zijn..

Hoe erkenning en faciliteiten aanvragen?

Zodra je ingeschreven bent aan UHasselt, kan je aanvragen om je aan UHasselt te laten erkennen als ‘student in bijzondere omstandigheden’.

- Via je studentendossier - Bijzondere omstandigheden kan je de nodige attesten uploaden en faciliteiten aanvragen.
Je gegevens behandelen we steeds met het nodige respect voor je privacy.

- Na aanmelding via je studentendossier nodigt de zorgcoördinator je uit voor een intakegesprek om je verwachtingen en mogelijke faciliteiten en begeleiding te bespreken.
Studenten met dyslexie krijgen een uitnodiging voor een infosessie.

- Je kan gedurende je volledige studieloopbaan op elk moment tijdens het academiejaar faciliteiten aanvragen.

- Een aanvraag voor examenfaciliteiten dient ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond te zijn.

- Aanvragen faciliteiten 2de zit? Behoudens overmacht moeten examenfaciliteiten uiterlijk 15 werkdagen voor de start van de laatste eerste examenkansperiode van het academiejaar aangevraagd worden.

- De toegekende faciliteiten gelden voor je volledige opleiding of tijdelijk.

- Voor de praktische organisatie van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) dien je contact op te nemen met je studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding.

Welke attesten heb ik nodig?

Als erkende student met een functiebeperking kan je onderwijs- of examenfaciliteiten aanvragen.

Welke attesten heb ik nodig voor mijn erkenning?

Ondersteuning voor studenten met een functiebeperking

 • Onderwijs- en/of examenfaciliteiten

Een student met een functiebeperking kan faciliteiten aanvragen voor de onderwijsperiodes en/of de examenmomenten. Afhankelijk van de functiebeperking en de concrete situatie worden er faciliteiten op maat toegekend. De keuze van onderwijsgroep en het gebruik van digitale bestanden zijn voorbeelden van onderwijsfaciliteiten. Meertijd bij het examen en keuze van plaats in het examenlokaal zijn voorbeelden van examenfaciliteiten.

Voor sommige functiebeperkingen zijn er universiteitsbrede minimumfaciliteiten goedgekeurd. Indien er geen minimumfaciliteiten opgesteld zijn voor jouw functiebeperking, kan je extra faciliteiten aanvragen via je studentendossier na je erkenning. Dit kan ook als je reeds minimumfaciliteiten toegewezen kreeg.

Zie overzicht minimumfaciliteiten per functiebeperking.

Faciliteiten kan je aanvragen na erkenning via je studentendossier - knop bijzondere omstandigheden.


 • Begeleiding

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je ook beroep doen op:

 • Individuele begeleiding in kader van je functiebeperking
  • Eén-op-één gesprek ivm redelijke aanpassingen, studeren en leven, ondersteuningsmogelijkheden, op stage of uitwisseling met een functiebeperking,...
  • Kennismakingsgesprek voor studenten met ASS
 • Groepssessies voor studenten met AD(H)D, autisme en dyslexie

 • Andere ondersteuning

 • Compenserende software: voorlezen, schrijf- en studeerhulp
 • Digitale bestanden van cursusmateriaal en handboeken
 • Meter-peter werking
 • Buddy
 • Naar de arbeidsmarkt met een functiebeperking - (studenten)job

Nog vragen? Neem contact op!

Els Swijns, zorgcoördinator
faciliteiten@uhasselt.be

Studeren in andere bijzondere omstandigheden

Behoor je tot één van deze groepen?

 • Topsport
 • Kunstbeoefening
 • Werken in dienstverband
 • Ondernemen
 • Mantelzorg
 • Zorg voor gezin
 • Geen Nederlandstalig secundair onderwijs diploma
 • Andere bijzondere omstandigheid

Dan kan je je registreren als student in bijzondere omstandigheden. 
Hierdoor kan je, waar nodig, beroep doen op extra faciliteiten bij het onderwijs en evaluaties.

 • Welke attesten heb ik nodig? 

Welke attesten moet ik voorleggen en welke faciliteiten zijn mogelijk?

Lees de criteria om te weten of je in aanmerking komt voor een topsport statuut.

Vraag je voor de eerste keer een topsportstatuut aan (cat. A)?
Dien je aanvraag vóór 1 september in.

 • Hoe aanvragen?

Zodra je ingeschreven bent aan UHasselt, kan je aanvragen om je aan UHasselt te laten erkennen als ‘student in bijzondere omstandigheden’.

- Via je studentendossier - Bijzondere omstandigheden.

- Je kan dit op elk moment tijdens het academiejaar doen en gedurende je volledige studieloopbaan.

- Een aanvraag voor examenfaciliteiten dient ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond te zijn.

Je gegevens behandelen we steeds met het nodige respect voor je privacy.


Faciliteiten in corona-omstandigheden

We onderscheiden 2 soorten corona-faciliteiten (AJ 2021-2022):

 1. de mogelijkheid om on-campus examens online af te leggen voor studenten in verplichte quarantaine.
 2. de mogelijkheid om online examens op de campus af te leggen voor studenten die omwille van omgevingsfactoren of sociale omstandigheden thuis geen digitaal examen kunnen afleggen.
 • Heb je examens op de campus en kan je niet deelnemen o.w.v. verplichte quarantaine? 

Studenten die omwille van een (mogelijke) coronabesmetting (in quarantaine omwille van een corona-besmetting /revaliderende van een corona-besmetting) niet op de campus mogen komen: on-campus examens tijdens de quarantaine-periode off-campus afleggen.

Ben je ziek (corona of andere ziekte)? Volg dan de instructies (OER art. 1.3 lid 9) die normaal gelden bij afwezigheid door ziekte.

 • Hoe aanvragen? 

Stuur je medisch attest (minstens van een huisarts of Corona-testcentrum) uiterlijk 1 weekdag (=24u op voorhand - weekdag: maandag - vrijdag) voor je examen door naar faciliteiten@uhasselt.be. Als je maandag examen hebt, dan ontvangen we je aanvraag / attest graag op de voorafgaande vrijdagmiddag.

Vermeld in je mail alle on-campus examens die je tijdens je quarantaineperiode zou moeten afleggen (dag en uur van het examen + examenvorm).

Voor studenten die minder dan 24u (weekdag) voor hun examen te horen krijgen of melden dat ze in quarantaine moeten, kan een online examen niet gegarandeerd worden. Je volgt dezelfde procedure (e-mail naar faciliteiten@uhasselt.be met medisch attest). Wanneer blijkt dat de organisatie van een online examen niet meer mogelijk is, volg je de procedure die geldt bij afwezigheid door ziekte.

Als je in aanmerking komt voor online examen(s) brengt de studiebegeleider je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteit. De faciliteit wordt toegevoegd aan je studentendossier - zie studiecontract.

Hou rekening met de mogelijkheid dat je online examen plaatsvindt op hetzelfde moment van je on-campus examen.

 • Toegekende examenfaciliteit:

“De student heeft recht op digitale examens/evaluaties voor alle opleidingsonderdelen in zijn/haar studietraject in het academiejaar 2021-2022, waarvoor een examen/evaluatie plaatsvindt in de periode van quarantaine.  Deze examens/evaluaties worden niet ingepland op de examendagen die voorzien zijn voor inhaalexamens. Deze faciliteit kan niet worden toegekend voor stage-opleidingsonderdelen en praktijk opleidingsonderdelen waarvoor fysieke aanwezigheid op de stageplaats/de UHasselt campus noodzakelijk is om het betreffende opleidingsonderdeel te kunnen evalueren. De exacte datum en/of het tijdstip waarop het digitale examen wordt afgelegd, kan verschillen van het ogenblik waarop het on campus examen voor het opleidingsonderdeel plaatsvindt. Ook de digitale evaluatievorm kan verschillend zijn van de on campus examenvorm. De student contacteert zo snel mogelijk na de toekenning van het statuut het contactpunt binnen de faculteit/opleiding per e-mail om de digitale examens/evaluaties te bespreken.”

 • Heb je online-examens? 

Studenten die kunnen aantonen dat zij omwille van omgevingsfactoren of sociale omstandigheden niet beschikken over een eigen pc en/of een rustige plaats met een stabiele internetverbinding om digitale examens af te leggen.

 • Hoe aanvragen?

Geef tijdig (liefst minstens 7 kalenderdagen voor je examen) door waarom je welke online examens je op de campus wenst af te leggen

Mail naar faciliteiten@uhasselt.be en voeg het ingevulde document ‘verklaring op eer’ toe

De studiebegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je studentendossier.

 • Toegekende examenfaciliteiten: 

"De student mag voor alle geplande digitale examens/evaluaties* die hij dient af te leggen gedurende academiejaar 21-22, in zoverre de overheidscoronamaatregelen dit toelaten, deze geplande digitale evaluaties afleggen op de UHasselt-examenlocaties**.  Op vraag van de student, maar slechts in zoverre dit organisatorisch mogelijk is, wordt door UHasselt het nodige digitale materiaal ter beschikking gesteld aan de student (laptop en/of webcam). De student contacteert zo snel mogelijk na de toekenning van het statuut het contactpunt binnen faculteit/opleiding per e-mail om de digitale examens/evaluaties op de UHasselt-examenlocaties te bespreken."

* Dit zijn alle examens/evaluaties die het gebruik vereisen van internet en/of digitale tools tijdens het examenmoment.

**UHasselt-examenlocaties omvat alle mogelijke examenlocaties waar UHasselt examens organiseert.

Privacy?

De studiebegeleider bewaart de kopies van de documenten en attesten die vereist zijn voor je registratie. Deze gegevens behandelen we met het nodige respect voor je privacy.

Heb je nog vragen naar aanleiding van Corona (bv. risicopatiënt), stuur een mail naar faciliteiten@uhasselt.be.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van je opleiding.

Contact

Nog vragen?

 • Topsporter?

Katleen De Wit, sportcoördinator 
011 26 81 16
katleen.dewit@uhasselt.be

 • Werkstudent?

Studiebegeleider van je opleiding

 • Eigen onderneming?

Els huysman, coördinator StudentStartUP UHasselt
011 26 87 20
els.huysman@uhasselt.be

 • Kunstbeoefenaar?

Studiebegeleider van je opleiding

 • Mantelzorger / zorg voor het gezin

Studiebegeleider van je opleiding

 • Geen Nederlandstalig secundair onderwijs

Studiebegeleider van je opleiding

 • Andere bijzondere omstandigheden?

Studiebegeleider van je opleiding

 • Functiebeperking

Els Swijns, zorgcoördinator
011 26 90 08
faciliteiten@uhasselt.be