Workshop: Conflictpreventie m.b.t. erfenissen

23 mei 2022
16:00 - 19:00
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Dit event is reeds afgelopen

Bij het openvallen van een erfenis doen zich regelmatig conflicten voor. Soms lopen deze hevig op. Familiale verhoudingen die al jaren vertroebeld zijn komen plots op scherp te staan. Hoe kan je als professional omgaan met deze lastige, geladen situaties? Welke bemiddelingsvaardigheden kan je inzetten en wanneer is het beter de hulp in te schakelen van specialisten?

Tijdens deze workshop worden conflicten rond erfenissen en de aanpak ervan doorgelicht, vertrekkend vanuit de ervaringen van de deelnemers. Speciale aandacht gaat naar conflictpreventie. Immers, recent in de wetgeving ingeschreven tools zoals de globale erfovereenkomst kunnen ingezet worden om de betrokken partijen preventief aan tafel te krijgen om samen na te denken over evenwichtige oplossingen. Ook het feit dat de ouders zelf kunnen toelichten waarom ze bepaalde handelingen stelden in het verleden, en hoe deze tot het familiaal evenwicht bijdragen, is een belangrijke meerwaarde. We bevragen de betrokken professionals over hun ervaringen, noden en verzuchtingen.

Doel

Tijdens deze sessie maak je kennis met de specifieke kenmerken van conflicten n.a.v. het openvallen van een nalatenschap. Je leert welke bemiddelingstechnieken en -vaardigheden behulpzaam kunnen zijn, wanneer de inschakeling van een gespecialiseerde bemiddelaar wenselijk is, of wanneer rechtspraak de beste optie is.
De workshop beoogt verder om mensen die al in een moeilijke periode verkeren op een constructieve wijze bij te staan in het hanteren van een conflict. Verder reiken we aan rechtspractici en bemiddelaars tools aan om preventief aan de slag te gaan met afspraken over later te verdelen nalatenschappen, en zoeken we naar manieren om deze gesprekken tijdens het leven van de erflaters te introduceren.

Meer info en het inschrijvingsformulier voor deze workshop vindt u hier


Andere sessie in deze Themareeks Conflictpreventie

Conflictpreventie door governance in KMO's en familiebedrijven
13 juni 2022 | 16.00 tot 19.30 uur

Terug naar het Agenda overzicht