FWO-programma's

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is het bekendste Vlaamse agentschap voor de financiering van fundamenteel onderzoek. Het FWO heeft verschillende beschikbare programma’s ter financiering van beloftevolle onderzoekers, onderzoeksprojecten, internationale mobiliteit, samenwerkingsverbanden. Alle wetenschappelijke disciplines komen daarbij in aanmerking. De toekenning van middelen gebeurt telkens op basis van een interuniversitaire competitie.

Aspiranten fundamenteel onderzoek (FO) & strategisch basisonderzoek (SB)

Met een aspiranten mandaat kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat. Er zijn 2 types mandaten: aspiranten fundamenteel onderzoek en aspiranten strategisch basisonderzoek.

Fundamenteel onderzoek in de context van een doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in.

Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden (socio-economische voordelen).

De ontvankelijksheidscriteria en de aanvraagprocedure zijn voor beide type mandaten dezelfde.

Wat?
Binnen dit mandaat, kunnen jonge afgestudeerden (masters) een doctoraat voorbereiden aan een Vlaamse universiteit. Het mandaat heeft een termijn van twee jaar, dat één keer hernieuwbaar is met twee jaar. Er wordt een maandelijks beursbedrag en een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage voorzien.

Wie?

Om in aanmerking te komen voor een mandaat, beschik je over volgend profiel:

 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland.
 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt op de uiterste indiendatum over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.

Merk op dat je maximaal twee keer voor een aspiranten mandaat kan postuleren.

Deadline?
De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart (17u). Als deze deadline in het weekend valt, dan zal de deadline verplaatst worden naar de eerstvolgende maandag.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Website FWO:

Extra ondersteuning?
De Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering voorziet een ondersteuningstraject voor aanvragers die met een UHasselt promotor een aanvraag zullen indienen. Inschrijven voor dit ondersteuningstraject via research@uhasselt.be

Postdoctorale mandaten

De postdoctorale mandaten van het FWO steunen onderzoekers in het bouwen van een onafhankelijke internationale onderzoekscarrière.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Website FWO

Extra ondersteuning?
De Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering voorziet een ondersteuningstraject voor aanvragers die met een UHasselt promotor een aanvraag zullen indienen. Inschrijven voor dit ondersteuningstraject via research@uhasselt.be

Junior en Senior Onderzoeksprojecten

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Twee types van onderzoeksproject kunnen worden toegekend: junior en senior-onderzoeksprojecten. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dit gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Sarah Szyr
UHasselt intranet
Website FWO

EOS

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Website FWO

Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit

Het TBM-programma richt zich op vergevorderd toepassingsgedreven onderzoek met een uitgesproken maatschappelijke toepasbaarheid, maar met slechts een beperkt potentieel voor de industrie.

Meer informatie? 
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Sarah Szyr
Website FWO

Projecten Strategisch Basisonderzoek

Het FWO-programma strategisch basisonderzoek (SBO) financiert kwaliteitsvolle onderzoeksprojecten die het opbouwen van wetenschappelijke of technologische capaciteit vooropstelt als basis voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen.

Bij de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering kan je terecht voor:

 • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, cofinanciering,...)
 • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
 • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
 • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
 • Controle van de finale projectbegroting
 • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt
 • Indienen van de finale projectaanvraag

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Sarah Szyr
Contact FWO: sbo@fwo.be
UHasselt intranet
Website FWO

Extra ondersteuning?
Potentiële indieners kunnen een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Ze dienen hiertoe een kort abstract (max. 1 A4) en een aantal data waarop dit overleg zou kunnen plaatsvinden te mailen naar SBO@fwo.be. De informatie die tijdens een dergelijke bijeenkomst wordt verstrekt, dient worden geïnterpreteerd als niet-bindend advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Odysseusprogramma

Met het Odysseusprogramma moedigt het FWO uitstekende onderzoekers, tewerkgesteld buiten Vlaanderen, aan om hier een onderzoekslijn uit te bouwen. Meer info op de Engelstalige webpagina.

Meer informatie?
Contactpersoon: Ellen Van Cutsem
Website FWO

Krediet kort verblijf buitenland

Met dit programma wil het FWO jonge en gevorderde onderzoeker ondersteuning bieden om voor een korte periode van maximum 1 maand buitenlandse onderzoekservaring op te doen.

Opgelet, indien je reeds over een werkingstoelage beschikt via een toegekende beurs of mandaat, kan je geen kort studieverblijf aanvragen voor één van de lidstaten van de EER of Zwitserland. Meer info op de Engelstalige webpagina.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
Website FWO

Krediet lang verblijf buitenland

Met dit krediet ondersteunt het FWO onderzoekers die voor langere periode (vanaf 1 maand tot maximum 12 maanden) in het kader van hun onderzoek, in het buitenland willen verblijven. Meer informatie op de Engelstalige webpagina.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
Website FWO

Krediet deelname congres buitenland

Met het krediet voor deelname aan een buitenlands congres steunt het FWO onderzoekers die wensen deel te nemen aan een internationaal wetenschappelijk congres in het buitenland. Het FWO dekt de verplaatsingskosten.

Opgelet, indien je over een werkingstoelage beschikt, via een toegekende beurs of mandaat, kan je geen reiskrediet aanvragen voor een congres in één van de lidstaten van de EER of Zwitserland. Meer informatie op de Engelstalige webpagina.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
Website FWO

Krediet deelname workshop/cursus buitenland

Met dit krediet geeft het FWO onderzoekers de kans om zich in het buitenland verder te specialiseren door deel te nemen aan een cursus of workshop.

Opgelet, als je reeds over een werkingstoelage beschikt via een toegekende beurs of mandaat, kan je geen krediet aanvragen voor het bijwonen van een workshop of cursus in één van de lidstaten van de EER of Zwitserland. Meer informatie op de Engelstalige webpagina.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
Website FWO

Krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen

Met dit nieuwe kanaal breidt het FWO haar portfolio uit met een kanaal voor individuele inkomende mobiliteit waarbij buitenlandse onderzoekers, verbonden aan een niet-Belgische instelling, een krediet kunnen aanvragen voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
Website FWO

Wetenschappelijke opdracht (Sabbatical Leave)

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
Website FWO

Middelzware onderzoeksinfrastructuur

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
Website FWO

Zware onderzoeksinfrastructuur

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
Website FWO