VLAIO-programma's

Agentschap voor Innoveren en Ondernemen

In januari 2016 werden Agentschap Ondernemen en IWT één organisatie: Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het Agentschap Innoveren en Ondernemen is vanaf nu het eerste aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers in Vlaanderen. Wat de vroegere financieringsprogramma's van het IWT betreft, betekent dit dat de bedrijfsgerichte financieringsprogramma's (Baekeland-mandaten, Innovatiemandaten, TETRA, landbouwtrajecten, O&O,..) opgenomen zijn binnen het VLAIO terwijl de doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek en de programma's SBO en TBM overgeheveld zijn naar het FWO.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest gekende financieringsprogramma’s van het VLAIO. Klik op het programma van jouw keuze voor meer gerichte informatie.

VLAIO-programma

Deadline

Baekeland-mandaten

Eind maart / begin september

Innovatiemandaten

Eind maart / begin september

Landbouwtrajecten

november

TETRA

Baekeland-mandaten

Wat?
Baekeland-mandaten zijn gericht op het ondersteunen van doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het zijn projecten die toegekend worden aan een samenwerking tussen een Vlaams bedrijf en een Vlaamse universiteit of kennisinstelling. De projecten beogen doctoraatswaardig onderzoek dat in geval van succes een duidelijke economische finaliteit heeft en een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf. Het project voorziet in financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie tot één specifieke werknemer.

Bij een Baekeland-mandaat zijn minimaal 5 partijen betrokken:

 • Het VLAIO dat het mandaat toekent en een subsidie van 50 tot 80% van de aanvaarde projectbegroting verleent (o.a. afhankelijk van de grootte van het aanvragend bedrijf)
 • Het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager,  een industriële promotor aanduidt en instaat voor de cofinanciering.
 • De mandataris, die tewerkgesteld is bij het bedrijf of de kennisinstelling.
 • De kennisinstelling waaraan de mandataris verbonden is.
 • De promotor die instaat voor de doctoraatsbegeleiding en verbonden is aan een universiteit.
  Het onderzoek kan zowel in de kennisinstelling als in het bedrijf plaatsvinden. Een mandaat duurt in principe 4 jaar met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar. Deeltijdse bezetting is mogelijk met een minimum van een halftijdse bezetting.

Voor wie?
Baekeland-mandaten staan open voor alle kandidaten die door de betrokken onderwijsinstelling toegelaten worden tot een doctoraatsstudie. De regeling staat dus open voor alle nationaliteiten en alle toegelaten diploma’s. Een kandidaat- mandataris die een Baekeland-mandaat wenst aan te vragen dient in de eerste plaats een samenwerking met een bedrijf en een universitaire promotor uit te werken. De aanvraag zal ingediend worden door het bedrijf. Alle bedrijven met een exploitatie-vestiging in het Vlaamse gewest kunnen een aanvraag indienen. De mandataris kan een werknemer zijn van het bedrijf of werknemer van de kennisinstelling.

Deadline?
Er zijn jaarlijks twee deadlines voor het indienen van aanvragen: eind maart en begin september.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon VLAIO: Els Tourwé (Baekeland-IM@vlaio.be)
Website VLAIO

Extra ondersteuning?
Bij de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering kan je terecht voor:

 • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, indieningsprocedure,...)
 • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
 • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
 • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
 • Controle van de finale projectbegroting
 • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt

De Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering heeft tevens het mandaat om de aanvraag voor UHasselt finaal in te dienen.

Innovatiemandaten

Wat?
De innovatiemandaten van het VLAIO zijn bedoeld voor postdoctorale onderzoekers die hun onderzoeksresultaten willen valoriseren naar de bedrijfswereld. Met deze postdoctorale innovatiemandaten kunnen gevorderde wetenschappers samenwerken met een bestaand bedrijf of kan er gewerkt worden naar de oprichting van een spin-off bedrijf, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.

Er zijn 2 types van innovatiemandaten:

1) De innovatiemandaten ter voorbereiding van de oprichting van een spin-off  bedrijf (spin-off mandaat) worden 100% gefinancierd door het VLAIO gedurende maximaal 2 jaar. Het mandaat stopt op het moment dat de spin-off opgericht wordt.

2) De innovatiemandaten waarbij samengewerkt wordt met bestaande bedrijven kunnen uit 2 fasen bestaan:

 • Een eerste onderzoeksfase (fase 1) kan nodig zijn om de toepasbaarheid van de wetenschappelijke resultaten in een bedrijfscontext te beoordelen. Deze fase kan maximaal 12 maanden duren en de universiteit/kennisinstelling wordt hiervoor 100% gesteund door het VLAIO. In geval van succes wordt deze fase gevolgd door de tweede fase, een transfer van resultaten.
 • In deze tweede fase van maximaal 24 maanden treedt een bedrijf op als industriële promotor, staat het in voor de strategische oriëntatie van het onderzoek en gaat het over tot cofinanciering. Het is ook mogelijk om onmiddellijk te starten met fase 2. Voor mandaten in de tweede fase bedraagt het basissteunpercentage door het VLAIO 50%. Afhankelijk van de grootte van de ondernemingen of indien er samenwerking is tussen verschillende ondernemingen kan het basissteunpercentage verhoogd worden (tot maximaal 80%).

Bij indiening van de aanvraag moet duidelijk zijn voor welk type mandaat men gekozen heeft. Voor de verschillende types mandaten zijn er verschillende aanvraagformulieren beschikbaar.

Voor wie?
De regeling staat open voor alle doctorandi, ongeacht de nationaliteit, studierichting, wetenschappelijke discipline. Als industriële promotor kunnen alle ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse gewest optreden. Voor spin-off mandaten moet de oprichting van een bedrijf in Vlaanderen voorzien worden.

Deadline?
Er zijn jaarlijks twee deadlines voor het indienen van aanvragen: eind maart en begin september.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon VLAIO:  Els Tourwé (Baekeland-IM@vlaio.be)
Website VLAIO

Extra ondersteuning?
Bij de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering kan je terecht voor:

 • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, indieningsprocedure,...)
 • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
 • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
 • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
 • Controle van de finale projectbegroting
 • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt

De Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering heeft tevens het mandaat om de aanvraag voor UHasselt finaal in te dienen.

Landbouwtrajecten

Wat?
De doelstelling van landbouw (LA)-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toegepast worden en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep (= land- en tuinbouwbedrijven uit de primaire sector).

Kenmerkend voor LA-trajecten is dat het volledige traject van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepbedrijven geïntegreerd wordt in één project. Een LA-traject wordt modulair samengesteld, men kiest de activiteiten in functie van de behoeften/noden. Activiteiten zoals sensibilisering, kennisopbouw, bundelen en vertalen van kennis, kennisverspreiding, platform- en netwerking en aanzet tot concrete innovaties/veranderingen bij de doelgroepbedrijven kunnen
aan bod komen, en kunnen afhankelijk van de noden parallel (of lineair) uitgevoerd worden.

De projectduur van een LA-traject bedraagt in principe 4 jaar, maar LA-trajecten kunnen ook een looptijd hebben van minimum 2 tot maximum 6 jaar, met een tussentijdse evaluatie om de 2 jaar. De subsidie bedraagt 90 procent van de aanvaarde begroting van het project. De overige 10 procent dient gefinancierd te worden met bijdragen van de doelgroepbedrijven. Hiertoe dient een sluitend cofinancieringsplan voorgelegd te worden waaruit het commitment van de effectieve doelgroep moet blijken.


Wie?
Enkel kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, onderzoeksorganisaties of erkende praktijkcentra) kunnen een aanvraag voor een LA-traject indienen. Ze kunnen zelfstandig als projectaanvrager optreden of in samenwerkingsverband. De hoofdaanvrager vormt dan samen met de medeaanvrager(s) een projectconsortium. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die de onderlinge afspraken regelt. Naargelang de aard van de activiteiten (kenniscreatie/-verwerving, kennisverspreiding en toepassen van kennis bij bedrijven) die voorzien worden in het LA-traject dienen de uitvoerders over de juiste competentie/expertise te beschikken. 

Deadline?
Er is jaarlijks één deadline voor het indienen van aanvragen (eind november).

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Sarah Szyr
Website VLAIO

TETRA

Wat?
Het TETRA programma richt zich tot Vlaamse instellingen van het hoger onderwijs, meer bepaald hogescholen en universiteiten die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. Zij voeren binnen TETRA kortlopende projecten uit die beschikbare (academische) kennis vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van een ruime groep ondernemingen (kmo's) en/of social profit organisaties of die voor hen nieuwe marktopportuniteiten betekenen.
Door nieuwe kennis aan te bieden in een vorm aangepast aan hun mogelijkheden, helpt TETRA Vlaamse ondernemingen en social profit organisaties die zelf niet actief aan onderzoek doen, om te innoveren. Via de integratie van de TETRA-projecten in het eigen onderwijsaanbod wordt ook hier geïnnoveerd. Via deze weg wordt bovendien voorzien in de nodige competenties bij de uitstroom van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt.

Wie?
Enkel hogescholen en universitaire groepen uit een geïntegreerde opleiding in de universiteit kunnen optreden als hoofdpromotor voor TETRA indieningen. Overige universitaire groepen kunnen hierdoor enkel als co-promotor betrokken zijn bij TETRA-projecten.

Deadline?
Er is jaarlijks één deadline voor het indienen van aanvragen.

Meer informatie?
Meer informatie over TETRA kan u bekomen via de website van het VLAIO.
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Sarah Szyr
Contact VLAIO:(tetra@vlaio.be)

Extra ondersteuning?
Bij de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering kan je terecht voor:

 • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, cofinanciering,...)
 • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
 • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
 • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
 • Controle van de finale projectbegroting
 • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt
 • Ondertekening van de intentieverklaring door de rector

Internationale samenwerking?
Het VLAIO is partner in CORNET (Collective Research NETwork). CORNET bevordert internationale netwerking en samenwerking rond collectief onderzoek. Binnen CORNET zijn er geregeld (meestal twee oproepen per jaar), deze worden gepubliceerd op de website van CORNET.

Vlaamse partners kunnen met een TETRA-project of met een VIS-CO project deelnemen in CORNET. Om deel te nemen zijn er minstens 2 partners uit de deelnemende landen vereist. Zowel de internationale aanvraag ‘CORNET’ en een Vlaams addendum, die de elementen bevat die noodzakelijk zijn voor het bepalen van het nut en de toegevoegde waarde voor Vlaanderen, dienen ingevuld te worden. Aanvragen binnen CORNET doorlopen een andere evaluatieprocedure dan aanvragen binnen TETRA, maar de kwaliteitsvereisten zijn vergelijkbaar.