Onderzoeksfinanciering

Mijn onderzoek financiëren

Als je plannen hebt om een doctoraat, onderzoeksproject, buitenlands verblijf,… aan te vatten, is een van de eerste stappen op zoek gaan naar de juiste financiering.
De directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering maakt je graag wegwijs in de verschillende financieringsmogelijkheden.

Financieringsniveaus Wie voorziet in onderzoeksfinanciering?
Grosso modo zijn er een vijftal niveaus te onderscheiden die bijdragen aan financiering voor wetenschappelijk onderzoek: UHasselt, Vlaanderen, België, Europa, andere.

Financieringstypes Wat kan precies gefinancierd worden?
Onderzoeksmiddelen kunnen ingezet worden om onderzoekers zelf mee te financieren of om projecten mee uit te bouwen. Daarnaast kunnen onderzoekers middelen aanvragen om mobiliteit te financieren of om congressen, conferenties mee op te zetten.

Financierders en financieringsprogramma’s - Welke financieringskanalen zijn er?
De verschillende financieringskanalen stellen hun middelen ter beschikking verspreid over een aantal programma's. De meeste gekende Vlaamse kanalen voor onderzoeksfinanciering, zijn het FWO en het VLAIO.

Wie financiert?

Welke instanties voorzien financiering voor onderzoek?
Zowel intern binnen de universiteit als op Vlaams, nationaal, en Europees niveau wordt bijgedragen aan onderzoeksfinanciering.

UHasselt

De Vlaamse universiteiten beschikken zelf over een budget om het intern onderzoek te organiseren en te sturen volgens de eigen beleidslijnen. Het is de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering die dit Bijzonder Onderzoeksfonds, kortweg BOF, beheert. De evaluatie en toewijzing van BOF-middelen gebeurt op advies van de Onderzoeksraad van de UHasselt.

Daarnaast beschikt de universiteit ook over het Industrieel Onderzoeksfonds of IOF. De middelen worden net als bij het BOF gevoed door de Vlaamse overheid. Doel van het IOF is het valoriseren van kennis in de vorm van maatschappelijke en/of industriële toepassingen. Het beheer is in handen van de IOF-raad.

Ook voor internationalisering is er binnen de universiteit een financieringsprogramma voorhanden. Het Stimuleringsfonds van de dienst Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking ondersteunt internationale projecten en mobiliteiten. De eigen middelen worden hiervoor aangevuld met middelen vanuit het Global Minds programma (VLIR-UOS).

Vlaanderen

Via verschillende fondsen en instituten wil Vlaanderen de excellentie van het fundamenteel onderzoek versterken, evenals de capaciteit tot creatief en innoverend ondernemen. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is de belangrijkste financierder van fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ondersteunt toegepast onderzoek en onderzoek in samenwerking met de industrie.

  1. FWO-programma's

  2. VLAIO-programma's

België

Op federaal niveau is  de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek georganiseerd binnen het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO. BELSPO staat in voor de coördinatie van het federaal wetenschapsbeleid en biedt jaarlijks verschillende soorten onderzoeksbeurzen aan.

Europa

Ook Europa investeert in onderzoek. Horizon Europe loopt van 2021 tot 2027, met een budget van €95,5 miljard. Horizon Europe financiert vrijwel elke vorm van onderzoek, in vrijwel elk domein. Tevens wordt vanuit Europa het Cohesiebeleid gefinancierd, met de programma's Interreg, EFRO en ESF.

Andere

Naast deze vier niveaus van onderzoeksfinanciering, bestaan er ook nog andere financieringsmogelijkheden. Zo bieden binnen- en buitenlandse stichtingen, universiteiten, bedrijven, organisaties en onderzoeksinstellingen zelf ook ad-hoc financiering aan. De Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering brengt UHasselt onderzoekers via email en via de website graag op de hoogte van deze doorgaans minder bekende initiatieven.

Wat kan gefinancierd worden?

Onderzoeksfinanciering kan diverse vormen aannemen. Er zijn programma’s voorhanden om onderzoekers zelf mee te financieren, om projecten en netwerken op touw te zetten of om studieverblijven of verplaatsingskosten mee te dekken. Daarnaast bestaat er financiering voor de organisatie van congressen en lezingen en in de vorm van prijzen.

Onderzoeker

Beurzen en mandaten

Wanneer je persoonsfinanciering aanvraagt, is dit meestal in de vorm van een mandaat of een beurs. Je bent dan aan de universiteit verbonden met een beurs- of een mandaatstatuut, dus als bursaal (scholarship) of als mandaatassistent (fellowship).

Wat is nu precies het verschil?
Voor de universiteit zijn er een aantal administratieve en financiële verschillen. De doctorandus zelf zal weinig praktische verschillen ervaren; de arbeidsvoorwaarden zijn zo goed als identiek. Wat wel varieert, is onder andere de duur van de aanstelling. Een doctoraatsbursaal is maximum vier jaar in dienst. Een mandaat daarentegen duurt zes jaar. Daarnaast neemt een bursaal een minimaal aantal onderwijs- of dienstverleningstaken op zich, terwijl een mandaatassistent deze wel opgelegd krijgt. Voorwaarde daarbij is dat maximum 50 procent van de arbeidstijd vrij is voor het werken aan de doctoraatsthesis.

Meer informatie?
Meer informatie over de aanstellingstypes en de precieze financiële, fiscale, administratieve en mogelijke andere implicaties, kan je verkrijgen bij de personeelsdienst van de Universiteit Hasselt.

Mandaat- en beursfinancieringType
BOF DoctoraatsfondsPhD
FWO Aspiranten fundamenteel onderzoek (FO) & strategisch basisonderzoek (SB)PhD
FWO Postdoctorale mandatenPostdoc
VLAIO Baekeland mandaatPhD
VLAIO InnovatiemandaatPostdoc

Project

Onderzoeksprojecten

Onderzoekers kunnen projectfinanciering aanvragen om werkings-, uitrustings- en personeelskredieten te krijgen voor het uitvoeren van een onderzoeksproject. Deze financiering heeft een duur van meestal vier jaar en wordt ter beschikking gesteld aan de onderzoeksgroep die de projectfinanciering aanvraagt.

Projectfinanciering
FWO Onderzoeksproject
FWO Projecten Strategisch basisonderzoek
FWO Toegepast Biomedisch onderzoek
VLAIO TETRA
VLAIO Landbouwtrajecten
BELSPO BRAIN
Horizon Europe
Stimuleringsfonds

Mobiliteit

Onderzoeksmobiliteit

De UHasselt stimuleert mobiliteit van haar onderzoekers. Kennis die zich verspreidt kan leiden tot nieuwe inzichten, ontwikkelingen en toepassingen.

Ook het Stimuleringsfonds van de dienst Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking ondersteunt mobiliteit. Voorwaarde is dat deze bijdrage tot het realiseren van de doelstellingen van het internationaliseringsbeleid en/of het UHasselt Global Minds programma.

Er zijn verschillende programma's die financiering voorzien voor mobiliteit naar een specifiek land.

Netwerk

Onderzoeksnetwerken

Het bundelen van kennis en expertise in onderzoeksdomeinen kan leiden tot nieuwe inzichten en ideeën en kan ook de (inter)nationale uitstraling van het onderzoek vergroten. Er zijn verschillende programma's specifiek gericht op het stimuleren van wetenschappelijke samenwerking met andere partners. Deze andere partners kunnen nationale of internationale onderzoekers zijn. De kredieten dekken meestal kosten voor netwerkactiviteiten (conferenties en seminaries, publicaties, gezamenlijke workshops,...).

Programma
FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG)
FWO Internationale Coördinatie-actie (ICA)
COST
Innovative Training Networks

Organisatie congres

Organisatie van congressen, lezingen

Wetenschappelijke congressen en workshops zijn belangrijke tools voor kennisverspreiding en het opbouwen en onderhouden van (internationale) contacten en netwerken. In het organiseren van congressen kruipt niet alleen tijd, het kost ook een som geld. Daarom zijn ook hiervoor financieringsmogelijkheden voorzien.

Programma
FWO Organisatie wetenschappelijk congres in België
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)

Prijs

Onderzoeksprijzen

De UHasselt ontvangt regelmatig uitnodigingen om haar onderzoekers (professoren, doctorandi, postdocs,...) voor te dragen voor wetenschappelijk prijzen en leerstoelen.
Enkele bekende nationale en internationale prijzen en leerstoelen zijn:

Prijs
Francqui leerstoel 
Internationale Francqui Professor
FWO Prijzen
International Balzan Prize Foundation
Prijzen Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

financiëringsprogramma's

Op deze en onderliggende pagina’s vind je een overzicht van de belangrijkste en meest aangesproken financieringsprogramma’, gebundeld per financierder. Als je doorklikt op het financieringskanaal, krijg je telkens een overzicht van de mogelijke programma's, met vermelding van de deadline voor het indienen van aanvragen en waar mogelijk vind je ook de aanvraagformulieren.

Voor minder gekende Europese financieringsprogramma's kunt u de VLEVA EU subsidiegids raadplegen. De Vleva subsidiegids biedt u informatie over de doelstellingen van elk subsidieprogramma, de doelgroep en het programmabudget. U kunt ook alle openstaande Europese subsidieoproepen ontdekken op de VLEVA-EU-subsidiewijzer.

Hulp nodig?

Het schrijven van een concrete financieringsaanvraag moet het gevolg zijn van een grondige informatieronde en strategisch denkwerk. Om je optimaal voor te bereiden op je eigen financieringsaanvraag, kan je beroep doen op de ondersteuning van de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering (research@uhasselt.be). De dienst geeft je graag strategisch advies in het kader van je ruimere onderzoekscarrière en helpt je bij de voorbereiding en revisie van je aanvraagtekst.
In concreto bestaat de hulp van de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering hieruit:

  • administratieve en strategische ondersteuning bij financieringsaanvragen
  • Infosessies over onderzoeksfinanciering,...
  • advies over strategische onderzoeks- en financieringskeuzes
  • revisie aanvraagteksten

Ook als je geen hulp of advies nodig hebt, is OBI graag op de hoogte van lopende aanvragen.

Via United Kingdom Research Office (UKRO), waarvan de UHasselt lid is, kunnen UHasselt onderzoekers gebruik maken van de UKRO dienstverlening rond Europees onderzoek. Meer informatie over het lidmaatschap bij UKRO vind je op de UHasselt website over UKRO.

Oproepen

Hier vind je een overzicht van de interne, Vlaamse, Europese en internationale oproepen voor onderzoeksfinanciering met bijhorende deadline.