Toelatingsvoorwaarden

Heb je geen diploma van het secundair onderwijs uit Vlaanderen? Of je hebt geen VWO-diploma of Nederlandstalige propedeuse uit Nederland? Neem dan eerst alle toelatingsvoorwaarden door. Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kan je een toelating aanvragen.

Voor de opleiding geneeskunde moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen arts.

Voor de opleidingen biomedische wetenschappen, industriële wetenschappen, fysica en wiskunde moet je verplicht deelnemen aan een ijkingstoets.

Voordat je je toelating aanvraagt is het belangrijk dat je eerst aandachtig de algemene toelatingsvoorwaarden doorneemt. Zo verlies je geen tijd in je toelatingsprocedure.

Taalvoorwaarden

Studenten met een internationaal diploma die kiezen voor een Nederlandstalige opleiding moeten kunnen aantonen dat ze voldoende kennis van het Nederlands hebben. Deze regelgeving geldt dus ook voor studenten met een diploma uit Wallonië of de Duitstalige gemeenschap. 

Je kiest voor een Nederlandstalige opleiding

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding/postgraduaat met het Nederlands als onderwijstaal. De kennis van het Nederlands wordt getoetst; de toets kan worden afgenomen door de universiteit zelf of door een instelling of organisatie die door de universiteit hiervoor wordt erkend.

Waar kan je een taaltest afleggen? 

Je kan deelnemen aan de taaltest, georganiseerd door de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). Deze wordt tweemaal per jaar georganiseerd en je betaalt een deelnamekost van 105 euro voor niveau B2 en 125 euro voor niveau C1. Je kan in de periode mei-september maar één maal deelnemen aan de taaltest. Inschrijven kan via deze link.

Een voorbereiding op de taaltest? 

Twijfel je of je over de juiste competenties beschikt of wil je gewoon de Nederlandse taal nog wat beter inoefenen? Dan kan je via PCVO Moderne Talen een voorbereidende lessenreeks volgen om je klaar te stomen voor de taaltest Nederlands. Meer informatie over deze voorbereidende cursus vind je via deze link.

Wie kan worden vrijgesteld van de taaltest? 

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:
- zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
- zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten aan Nederlandstalige opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs;
- zij die succesvol het toelatingsexamen arts of tandarts hebben afgelegd, georganiseerd door de Vlaamse overheid;
- zij die succesvol het Nederlands staatsexamen NT2 programma II hebben afgelegd, georganiseerd door het Nederlands College voor Toetsen en Examens;
- zij die het certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) hebben behaald – ‘Educatief Startbekwaam (STRT)’, (t.e.m. 2014: het Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO)), uitgereikt door de ‘Taalunie’;
- zij die het certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen hebben behaald (ITNA – ERK B2) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT Gent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB).

Opgelet: Studenten die wensen in te schrijven onder diplomacontract in een educatieve masteropleiding dienen voor aanvang van de opleiding te beschikken over kennis van de Nederlandse taal niveau ERK-C1.

Volgende kandidaat-studenten voor een educatieve masteropleiding zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:
- zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten aan Nederlandstalige opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs;
- zij die het certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) hebben behaald – ‘Educatief Professioneel (EDUP) – C1’, uitgereikt door de ‘Taalunie’;
- zij die het certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen hebben behaald (ITNA - ERK C1) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB).

Je kiest voor een Engelstalige masteropleiding

Indien je je wil inschrijven voor een Engelstalig masterprogramma, moet je kunnen aantonen dat je over voldoende kennis van het Engels beschikt. Zowel schriftelijk als mondeling.

Raadpleeg de studiegids per opleiding om te weten te komen welke opleidingsvoorwaarden voor jou van toepassing zijn.

Je bent een uitwisselingsstudent

Uitwisselingsstudenten moeten minstens het B1 niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen te behalen in de taal waarin het opleidingsonderdeel wordt onderwezen of waarin zij stage of onderzoek doen.

Het is de verantwoordelijkheid van de thuisinstelling om studenten te selecteren die over voldoende talenkennis beschikken.

Diplomavoorwaarden

Voor de opleidingen met het oog op het behalen van een bachelordiploma, een masterdiploma of een postgraduaat bestaan er verschillende diplomavoorwaarden. Lees aandachtig de voorwaarden na, voor je je toelatingsdossier indient. Ook voor uitwisselingsstudenten zijn er andere diplomavoorwaarden van toepassing.

Je wil een bachelordiploma behalen

Je moet in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s/studiebewijzen indien je je wil inschrijven voor een bacheloropleiding aan UHasselt:

 • een diploma van het secundair onderwijs. Let op: een getuigschrift bso is niet voldoende;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Let op: Als je niet in het bezit bent van een Vlaams diploma of studiebewijs, moet je eerst een toelatingsaanvraag indienen.

Afwijkende toelating

Wanneer je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet en op 31 december van het academiejaar van de beoogde inschrijving de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt of zal bereiken, kan je worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de toelatingscommissie op associatieniveau.

De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) voorziet een Procedure Afwijkende Toelating (pAT) voor deze kandidaat-studenten. 

Je wil een masterdiploma behalen

Je hebt een van de volgende diploma's hoger onderwijs behaald binnen de Vlaamse gemeenschap:

1. Academische bachelor- en/of masteropleiding

Afhankelijk van je de opleiding waarvoor je je wil inschrijven, kan je rechtstreeks worden toegelaten aan de masteropleiding. Indien dit niet het geval is kan een voorbereidingsprogramma voor jou van toepassing zijn. Om het masterdiploma te behalen moet je geslaagd zijn voor dit toelatingsprogramma.

Je kan je gelijktijdig inschrijven voor een voorbereidingsprogramma en voor de erbij aansluitende masteropleiding (onder de voorwaarden bepaald door de examencommissie).

2. Professionele bacheloropleiding

Indien je afgestudeerd bent met een professioneel bachelordiploma, is het behalen van een masterdiploma gekoppeld aan een succesvolle voltooiing van een schakelprogramma met een studieomvang van ten minste 45 en ten hoogste 90 studiepunten.

Je kan je gelijktijdig inschrijven voor een schakelprogramma en voor de erbij aansluitende masteropleiding (onder de voorwaarden bepaald door de examencommissie).

3. Je hebt je bachelordiploma nog niet behaald

Indien je nog niet in het bezit bent van een (Vlaams) bachelordiploma kan je onder voorwaarden bepaald door de examencommissie van de masteropleiding wel worden ingeschreven voor de masteropleiding en/of het daaraan voorafgaande voorbereidings- of schakelprogramma.

Je richt je aanvraag aan de studieloopbaanbegeleider van de opleiding. De voorzitter van de examencommissie beslist over de aanvraag.

Raadpleeg de studiegids per opleiding om te weten te komen welke opleidingsvoorwaarden voor jou van toepassing zijn. 

Let op: Als je niet in het bezit bent van een Vlaams diploma of studiebewijs, moet je eerst een toelatingsaanvraag indienen.

Je wil een postgraduaat behalen

De specifieke en noodzakelijke voorwaarden (voorkennis, ervaring of motivatie) zijn gespecifieerd per postgraduaat.

Ontdek hier de postgraduaat die bij jou past

Je bent een uitwisselingsstudent

Voorwaarden volgen nog

Toelatingsexamen arts

Als je geneeskunde wil studeren, moet je vooraf slagen voor het toelatingsexamen arts. Het examen wordt jaarlijks georganiseerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer info over het toelatingsexamen arts

Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen:

 • Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW-deel) peilt naar je kennis en inzicht in biologie, chemie, fysica en wiskunde.
 • Generieke competenties (GC-deel) peilt naar algemene competenties die belangrijk zijn voor een toekomstige arts.

Het toelatingsexamen arts zal plaatsvinden op 4 juli 2023, je kan hiervoor inschrijven van 1 maart t.e.m. 15 mei 2023 via toelatingsexamensvlaanderen.be.

Coaching door UHasselt

UHasselt bereidt jou optimaal voor op het toelatingsexamen! Tijdens enkele sessies scherp je je kennis en vaardigheden aan die tijdens het examen getest worden.

Meer informatie over deze coaching kan je hier terugvinden.

Verplichte ijkingstoetsen (starttoetsen)

Iedereen die wil starten aan de bacheloropleiding biomedische wetenschappen, industrieel ingenieur, fysica of wiskunde moet hiervoor verplicht een ijkingstoets afleggen. Deze ijkingstoetsen vinden plaats op 1 juli en 24 augustus 2024. Hoe je je kan inschrijven en voorbereiden, lees je hieronder.

Wat is een ijkingstoets?

Door het oplossen van meerkeuzevragen helpt de ijkingstoets je een beeld te vormen van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden- en kennis. Zo kom je te weten of je goed voorbereid aan je bacheloropleiding kan beginnen.

Voor welke UHasselt-opleidingen is deelnemen aan een ijkingstoets verplicht?

De deelname aan de ijkingstoets is verplicht voor de volgende bacheloropleidingen:

Na afloop van de toets ontvang je een deelnameattest. Dit attest heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor je opleiding. Het deelnameattest is enkel geldig voor je inschrijving in het daaropvolgende academiejaar.

Moet ik slagen voor deze ijkingstoets?

Het resultaat van de ijkingstoets zal je via mail ontvangen en is niet-bindend. Dit wil zeggen dat ongeacht je score op de ijkingstoets je zal kunnen inschrijven in de opleiding. Het is dus geen toelatingsexamen!

Als je niet geslaagd bent voor de ijkingstoets, moet je wel verplichte remediëring volgen als je inschrijft voor je opleiding. De remediëring wordt bij voorkeur gevolgd vóór de start van het academiejaar via deelname aan de septembercursussen van jouw opleiding op onze campus .

Het resultaat van je ijkingstoets ontvang je via mail ten laatste 7 dagen na het afleggen van je toets. Heb je na het ontvangen van het resultaat vragen over je resultaat, attest e.a.? Dan kan je terecht bij starttoets@uhasselt.be. Vragen over je studiekeuze, kan je bespreken met de studiebegeleider van jouw opleiding.

Waar en wanneer kan je deelnemen?

De ijkingstoetsen worden in 2024 georganiseerd op 1 juli en 24 augustus, op de campussen van de verschillende Vlaamse universiteiten. Alle nodige informatie vind je terug op www.ijkingstoets.be.

Deelnemen is gratis, maar je dient je wél in te schrijven via www.ijkingstoets.be. De inschrijvingsperiode sluit telkens twee weken voor de datum van de ijkingstoets. Je zal na inschrijving meer praktische informatie ontvangen over de ijkingstoets op de door jouw gekozen locatie en tijdstip.

Hoe kan ik me voorbereiden op de ijkingstoets en waar kan ik me aan verwachten?

Op de website www.ijkingstoets.be kan je voorbeeldexamenvragen vinden en lees je ook waar je je aan kan verwachten.

Wat na de ijkingstoets?

Na je ijkingstoets kan je je inschrijven aan UHasselt. Iedereen kan starten aan de opleiding.

Als je niet geslaagd bent voor de ijkingstoets, moet je wel verplichte remediëring volgen als je inschrijft voor je opleiding. Remediëren kan op 2 manieren:

 • Bij voorkeur voor de start van het academiejaar: via deelname aan de septembercursussen van jouw opleiding op onze campus (traject van 1 week).
 • Na de start van het academiejaar bieden we een remediëringstraject aan dat je volgt naast je gewone lessen. Meer info volgt later.

Ben je geïnteresseerd om een opleiding Biomedische Wetenschappen, Fysica of Wiskunde te starten en wil je je wiskundekennis bijspijkeren of opfrissen? Kijk dan zeker op het Leerplatform Wiskunde van UHasselt.

Voor de studenten met interesse voor de richting Industriële wetenschappen is ook de Massive Open Online Course (MOOC) basiswiskunde voor (startende) studenten een goed hulpmiddel. Dit helpt om je voorkennis wiskunde bij te werken en wordt aangeboden door KU Leuven.

Kan ik een vrijstelling aanvragen voor de verplichte remediëring en hoe doe ik dat?

Via jouw studieloopbaanbegeleider kan je een vrijstelling aanvragen voor de verplichte remediëring. Bezorg dit formulier (pdf, 85 KB) ingevuld via e-mail.

Meer info over je deelname aan de ijkingstoets

Ik neem deel aan een andere ijkingstoets. Deze gaf me toegang tot een andere opleiding. Kan ik toch inschrijven?

Enkel als je geslaagd bent voor de ijkingstoets van de overeenkomstige opleiding of op een compatibele toets, moet je geen remediëring volgen.

Op de website www.ijkingstoets.be staat een overzicht van alle opleidingen met verplichte ijkingstoets en de bijhorende compatibele toetsen. 

Ik heb niet deelgenomen aan de ijkingstoets en wil toch inschrijven voor de bacheloropleiding. Is dit mogelijk?

Neem contact op met starttoets@uhasselt.be en leg je situatie uit.

Bijkomende regelgeving i.v.m. de ijkingstoetsen van de UHasselt vind je hier:

Bekwaamheidsonderzoek

Instroom in de verkorte schakelprogramma’s van de master industriële ingenieurswetenschappen is enkel toegestaan als je een gemiddeld percentage van minimum 70% over de 3 professionele bachelorjaren hebt behaald én geslaagd bent in het bekwaamheidsonderzoek voor een selectie opleidingsonderdelen (overeenkomstig met 7 à 9 STP) in de examenzittijd van augustus/september. De selectie van opleidingsonderdelen verschilt van programma tot programma.

Hoe kan je inschrijven? 

De inschrijving is pas geldig als je de volgende twee stappen doorloopt en dit tussen 1 mei 2024 en 5 juli 2024.
We vragen je om eerst een Google Form in te vullen om je voor het bekwaamheidsonderzoek aan te melden.

Daarna mag je een voorinschrijving aanmaken. Dit kan online.

Selecteer de volgende instellingen:
- Academiejaar: 2023 - 2024 (dat is dus het huidige academiejaar!)
- Opleiding: Visitor
- 'Bekwaamheidsonderzoek schakel IIW informatica' (selecteer het bekwaamheidsonderzoek dat voor u van toepassing is)

Bij het afronden van de voorinschrijving krijg je een melding dat je een afspraak moet maken om je definitief in te schrijven. Dit is niet nodig. Wij schrijven je automatisch in voor het bekwaamheidsonderzoek, dit kan enkele dagen duren. Wanneer je inschrijving definitief is, ontvang je een mail met je accountfiche. Volg de instructies in de brief en activeer je account. Je zal verder op de hoogte gebracht worden via email.

Meer informatie over het bekwaamheidsonderzoek kan je hier vinden.

Leerkrediet

Bij aanvang van je opleiding start je met een saldo van studiepunten. Dit geheel van studiepunten vormt jouw leerkrediet waarmee je je mag inschrijven voor een basisopleiding aan een hogeschool of een universiteit met een diploma- of creditcontract. Alle informatie over het leerkrediet, vrijstellingen, toelatingen en toleranties wordt gebundeld op deze pagina.

De studieloopbaanbegeleiders van UHasselt zijn er om je te adviseren in het maken van de juiste studiekeuze.

Toelating aanvragen

Heb je geen Vlaams diploma? Vraag dan een toelating aan. Dat doe je door onderstaand stappenplan te volgen.

Een Nederlands VWO-diploma of een Nederlandstalige propedeuse geven wel rechtstreeks toelating tot één van onze bacheloropleidingen. Met een HAVO of MBO-diploma kan je niet worden toegelaten tot één van onze bacheloropleidingen.

Studenten die een toelatingsaanvraag willen doen voor een Engelstalige masteropleiding, verwijzen we graag door naar onze admission's pagina.

Stap 1: Kies een opleiding

Bekijk het volledige aanbod van opleidingen. https://www.uhasselt.be/nl/studeren/opleidingen

Nog niet zeker van jouw keuze? Kom een kijkje nemen op één van onze infodagen. https://www.uhasselt.be/nl/infodagen

Stap 2: Check de toelatingsvoorwaarden

Om met een niet-Vlaams diploma aan de UHasselt te studeren moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Controleer eerst of je aan alle voorwaarden voldoet, voor je een toelatingsdossier opstart.

1. Voldoe ik aan de diplomavoorwaarden?

We beoordelen het niveau van het diploma volgens het principe dat het voorgelegde diploma de student toegang geeft tot (gelijkaardige) universitaire studies in het land waarin het diploma werd uitgereikt.

Studenten uit Nederland kunnen met een VWO-diploma en een Nederlandstalige propedeuse rechtstreeks inschrijven voor een bacheloropleiding aan de UHasselt.

Met een HAVO of MBO-diploma kan je niet worden toegelaten tot één van onze bacheloropleidingen.

Let wel, voor bepaalde opleidingen gelden er extra toelatingsvoorwaarden, zoals bv. het toelatingsexamen arts en de ijkingstoetsen/starttoetsen.

2. Voldoe ik aan de taalvoorwaarden?

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding/postgraduaat met het Nederlands als onderwijstaal. De kennis van het Nederlands wordt getoetst; de toets kan worden afgenomen door de universiteit zelf of door een instelling of organisatie die door de universiteit hiervoor wordt erkend.

Waar kan ik een taaltest afleggen? 

Je kan deelnemen aan de taaltest, georganiseerd door de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). Deze wordt tweemaal per jaar georganiseerd en je betaalt een deelnamekost van 75 euro. Je kan in de periode mei-september maar één maal deelnemen aan de taaltest. Inschrijven kan via deze link.

Kan ik mij voorbereiding op de taaltest? 

Twijfel je of je over de juiste competenties beschikt of wil je gewoon de Nederlandse taal nog wat beter inoefenen? Dan kan je via PCVO Moderne Talen een voorbereidende lessenreeks volgen om je klaar te stomen voor de taaltest Nederlands. Meer informatie over deze voorbereidende cursus vind je via deze link.

Wie kan worden vrijgesteld van de taaltest? 

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:
- zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
- zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten aan Nederlandstalige opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs;
- zij die succesvol het toelatingsexamen arts of tandarts hebben afgelegd, georganiseerd door de Vlaamse overheid;
- zij die succesvol het Nederlands staatsexamen NT2 programma II hebben afgelegd, georganiseerd door het Nederlands College voor Toetsen en Examens;
- zij die het certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) hebben behaald – ‘Educatief Startbekwaam (STRT)’, (t.e.m. 2014: het Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO)), uitgereikt door de ‘Taalunie’;
- zij die het certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen hebben behaald (ITNA – ERK B2) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT Gent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB).

Opgelet: Studenten die wensen in te schrijven onder diplomacontract in een educatieve masteropleiding dienen voor aanvang van de opleiding te beschikken over kennis van de Nederlandse taal niveau ERK-C1.

Volgende kandidaat-studenten voor een educatieve masteropleiding zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:
- zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten aan Nederlandstalige opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs;
- zij die het certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) hebben behaald – ‘Educatief Professioneel (EDUP) – C1’, uitgereikt door de ‘Taalunie’;
- zij die het certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen hebben behaald (ITNA - ERK C1) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB).

3. Heb ik nog voldoende leerkrediet?

Bij aanvang van je opleiding start je met een saldo van studiepunten. Dit geheel van studiepunten vormt jouw leerkrediet waarmee je je mag inschrijven voor een basisopleiding aan een hogeschool of een universiteit met een diploma- of creditcontract. Alle informatie over het leerkrediet wordt gebundeld op deze pagina.

4. Zijn er specifieke toelatingsvoorwaarden voor de opleiding die ik wil volgen?

Voor bepaalde opleidingen gelden er bijkomende toelatingsvoorwaarden:

- Bacheloropleiding geneeskunde:

Als je geneeskunde wil studeren, moet je vooraf slagen en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen arts. Het examen wordt jaarlijks georganiseerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Meer informatie vind je op deze pagina.

- Bacheloropleiding biomedische wetenschappen, industrieel ingenieur, fysica of wiskunde:

Iedereen die wil starten aan de bacheloropleiding biomedische wetenschappen, industrieel ingenieur, fysica of wiskunde moet hiervoor verplicht een ijkingstoets/starttoets afleggen. De data waarop je kan meedoen aan de ijkingstoets/starttoets aan UHasselt, vind je op https://www.ijkingstoets.be

Stap 3: Check belangrijke data en deadlines

- Taaltest:

Surf naar deze website voor meer info over de taaltest en om je in te schrijven voor de test.

- Toelatingsexamen arts:

Meer info over het toelatingsexamen arts, kan je hier vinden.

- Ijkingstoetsen: 

Voor meer informatie over de ijkingstoetsen, verwijzen we je graag door naar deze website.

- Indienen dossier:

Dien de toelatingsaanvraag in voor de deadline:

 • 1 mei: als je een visum moet aanvragen
 • 15 augustus wordt sterk aangeraden als deadline voor alle andere kandidaten die geen visum moeten aanvragen. We kunnen immers niet garanderen dat dossiers die na 15 augustus worden ingediend, verwerkt zullen zijn voor de start van het academiejaar.

Ook als je jouw diploma nog moet behalen of nog deel moeten nemen aan de taaltest, het ingangsexamen of een ijkingstoets kan je al een toelatingsdossier opstarten.

- Introductiedagen:

Ook dit jaar wordt er voor de eerstejaarsstudenten, de schakelstudenten IIW en de studenten van de educatieve masteropleidingen enkele dagen voor de eigenlijke start van het academiejaar, per faculteit of per opleiding een introductiedag georganiseerd. Alle eerstejaarsstudenten zijn verplicht hieraan deel te nemen.

De data van de introductiedagen vind je hier.

- Start academiejaar:

Het nieuwe academiejaar start telkens de derde maandag van september. Voor academiejaar 2023-2024, zal dat maandag 18 september zijn.

Studenten moeten zich definitief inschrijven vóór de start van het academiejaar. Definitief inschrijven is pas mogelijk als je officieel werd toegelaten via jouw online dossier en via mail.

Een afspraak maken voor een definitieve inschrijving, kan via deze link.

Let op: internationale studenten moeten zich on campus gaan inschrijven. 

Stap 4: Start een toelatingsdossier op

Als je niet in het bezit bent van een Vlaams diploma of studiebewijs (*), kan je toelating aanvragen om aan onze universiteit te studeren. Dat doe je door een toelatingsdossier in te dienen. Deze aanvraag bestaat uit twee delen:

 1. Maak jouw online dossier in orde.
 2. Bezorg de gevraagde documenten persoonlijk (na afspraak via toelatingbama@uhasselt.be) of per post op het volgende adres:

Universiteit Hasselt
Leen Jorissen
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Ook als je jouw diploma nog net niet behaald hebt of de taaltest, het toelatingsexamen arts of de ijkingstoets nog moet afleggen, kan je al een dossier opstarten.

(*) Een Nederlands VWO-diploma en een Nederlandstalige propedeuse geven wel rechtstreeks toelating tot één van onze bacheloropleiding. Meer info voor studenten uit Nederland vind je hier.

Afhankelijk van de opleiding die je wil volgen, geldt er een aparte procedure:

- Ik wil een Nederlandstalige bacheloropleiding volgen

Heb je één van de volgende diploma's, dan kan je de procedure die je moet volgen om een toelating aan te vragen terugvinden in dit document (pdf, 78 KB):

 • diploma secundair onderwijs uit de Franse en Duitstalige gemeenschap
 • internationaal baccalaureaat uitgereikt door de International Baccalaureate Organizational in Genève
 • het Europees baccalaureaat uitgereikt door een Europese school

Heb je het volgende diploma, dan kan je dit document (pdf, 99 KB) raadplegen voor de juiste procedure:

 • een studiebewijs buiten de Vlaamse gemeenschap met uitzondering van en Nederlands diploma VWO of propedeuse (*)

(*) Studenten met een Nederlands diploma VWO of Nederlandstalige propedeuse kunnen zich rechtstreeks online voorinschrijven en brengen hun origineel diploma mee bij inschrijving.

- Ik wil een Nederlandstalige masteropleiding volgen

Heb je een Vlaams diploma hoger onderwijs bekijk dan eerst de  toelatingsvoorwaarden in de studiegids en neem contact op met de studieloopbaanbegeleider van de opleiding die je wil volgen.

Als je een Nederlands diploma WO/HBO hebt, dan volg je de procedure die beschreven staat in dit document (pdf, 63 KB).

Heb je een ander diploma hoger onderwijs van buiten de Vlaamse gemeenschap, dan vind je de juiste procedure hier (pdf, 101 KB).

- Ik wil een Engelstalige masteropleiding volgen

Belgische en niet-Belgische studenten die een Engelstalige masteropleiding willen volgen, verwijzen we graag verwijzen we door naar deze pagina. 

Stap 5: Verwerking van het toelatingsdossier

Het verwerken van een dossier kan wat tijd in beslag nemen. We raden je daarom aan om tijdig een toelatingsaanvraag op te starten.

Als we jouw dossier verwerkt hebben, kan één van de volgende statussen worden toegekend in jouw online dossier:

- Bijkomende info: Het dossier is nog niet volledig. Bijkomende informatie wordt opgevraagd.

- In beraad: Op basis van het volledige dossier wordt beslissing genomen.

- Toegelaten of niet toegelaten: De positieve of negatieve beslissing wordt meegedeeld via online dossier/mail.

Stap 6: Toegelaten? Schrijf je definitief in!

Als je kan worden toegelaten tot één van onze opleidingen, wordt je daarvan op de hoogte gebracht via jouw voorinschrijvingsdossier. Je ontvangt ook een mail.

Na ontvangst van deze toelatingsmail, mag je een afspraak maken om definitief in te schrijven. Schrijf je in vóór de start van het academiejaar. 

Let op: internationale studenten moeten zich on campus inschrijven.

De UHasselt organiseert ieder jaar introductiedagen voor eerstejaarsstudenten. De data van de introductiedagen van jouw opleiding, vind je hier.

Ook raden we je aan om contact op te nemen met de studiebegeleider en de studieloopbaangeleider van de opleiding die je gaat volgen.

Stap 7: Student aan de UHasselt

Proficiat! Je bent ingeschreven als student aan de UHasselt.

Stel nu zo snel mogelijk jouw studietraject samen. Meer info vind je hier.

Andere interessante informatie voor studenten, kan je hier terugvinden.

Veel succes!

Contact

Nog vragen? Bekijk zeker onze FAQ-pagina eens of stuur een mailtje naar toelatingbama@uhasselt.be.

FAQ toelating aanvragen

Welke diplomavoorwaarden gelden er voor studenten uit Nederland?

Voor studenten met een diploma behaald in Nederland, hangt de inschrijvingsprocedure af van de vooropleiding. Met een VWO-diploma of een Nederlandstalige propedeuse kun je rechtstreeks inschrijven voor een bacheloropleiding aan de UHasselt.

Let wel, voor bepaalde opleidingen gelden er extra toelatingsvoorwaarden, zoals bv. het toelatingsexamen arts en de ijkingstoetsen/starttoetsen.

Met een HAVO of MBO-diploma kan je niet worden toegelaten tot één van onze bacheloropleidingen.

Welke diplomavoorwaarden gelden er voor studenten uit de UK?

Studenten met een diploma uit de UK, kunnen toegelaten worden met een GCE-diploma met 3 behaalde A-levels.

Studenten met een diploma uit de UK, moeten steeds een toelatingsaanvraag indienen.

Welke diplomavoorwaarden gelden er voor studenten uit de VS?

Aan kandidaten met een secundair diploma uit de VS vragen we een High school diploma met een transcript of records dat ten minste 4 behaalde AP's vermeldt.

Studenten met een diploma uit de VS, moeten steeds een toelatingsaanvraag indienen.

Kan ik een voorbereidingsjaar Nederlands volgen aan de UHasselt?

Aan de UHasselt kan je geen voorbereidingsjaar Nederlands volgen.

Via PCVO Moderne Talen kan je Nederlandse les volgen alsook de speciale lessenreeksen “Nederlands voor Hoger Onderwijs” en “Op weg naar de taaltest”.