Toelatingsvoorwaarden

Heb je geen diploma van het secundair onderwijs uit Vlaanderen? Of je hebt geen VWO-diploma of Nederlandstalige propedeuse uit Nederland? Neem dan eerst alle toelatingsvoorwaarden door. Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kan je een toelating aanvragen.

Voor de opleiding geneeskunde moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen arts.

Voor de opleidingen fysica, wiskunde en industriële wetenschappen moet je verplicht deelnemen aan een ijkingstoets.

Voordat je je toelating aanvraagt is het belangrijk dat je eerst aandachtig de algemene toelatingsvoorwaarden doorneemt. Zo verlies je geen tijd in je toelatingsprocedure.

Taalvoorwaarden

Studenten met een internationaal diploma die kiezen voor een Nederlandstalige opleiding moeten kunnen aantonen dat ze voldoende kennis van het Nederlands hebben. Deze regelgeving geldt dus ook voor studenten met een diploma uit Wallonië of de Duitstalige gemeenschap. 

Je kiest voor een Nederlandstalige opleiding

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding/postgraduaat met het Nederlands als onderwijstaal. De kennis van het Nederlands wordt getoetst; de toets kan worden afgenomen door de universiteit zelf of door een instelling of organisatie die door de universiteit hiervoor wordt erkend.

Waar kan je een taaltest afleggen? 

Je kan deelnemen aan de taaltest, georganiseerd door de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). Deze wordt tweemaal per jaar georganiseerd en je betaalt een deelnamekost van 75 euro. Je kan in de periode mei-september maar één maal deelnemen aan de taaltest. Inschrijven kan via deze link.

Een voorbereiding op de taaltest? 

Twijfel je of je over de juiste competenties beschikt of wil je gewoon de Nederlandse taal nog wat beter inoefenen? Dan kan je via PCVO Moderne Talen een voorbereidende lessenreeks volgen om je klaar te stomen voor de taaltest Nederlands. Meer informatie over deze voorbereidende cursus vind je via deze link.

Wie kan worden vrijgesteld van de taaltest? 

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:
- zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
- zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten aan Nederlandstalige opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs;
- zij die succesvol het toelatingsexamen arts of tandarts hebben afgelegd, georganiseerd door de Vlaamse overheid;
- zij die succesvol het Nederlands staatsexamen NT2 programma II hebben afgelegd, georganiseerd door het Nederlands College voor Toetsen en Examens;
- zij die het certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) hebben behaald – ‘Educatief Startbekwaam (STRT)’, (t.e.m. 2014: het Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO)), uitgereikt door de ‘Taalunie’;
- zij die het certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen hebben behaald (ITNA – ERK B2) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT Gent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB).

Opgelet: Studenten die wensen in te schrijven onder diplomacontract in een educatieve masteropleiding dienen voor aanvang van de opleiding te beschikken over kennis van de Nederlandse taal niveau ERK-C1.

Volgende kandidaat-studenten voor een educatieve masteropleiding zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:
- zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten aan Nederlandstalige opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs;
- zij die het certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) hebben behaald – ‘Educatief Professioneel (EDUP) – C1’, uitgereikt door de ‘Taalunie’;
- zij die het certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen hebben behaald (ITNA - ERK C1) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB).

Je kiest voor een Engelstalige masteropleiding

Indien je je wil inschrijven voor een Engelstalig masterprogramma, moet je kunnen aantonen dat je over voldoende kennis van het Engels beschikt. Zowel schriftelijk als mondeling.

Raadpleeg de studiegids per opleiding om te weten te komen welke opleidingsvoorwaarden voor jou van toepassing zijn.

Je bent een uitwisselingsstudent

Uitwisselingsstudenten moeten minstens het B1 niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen te behalen in de taal waarin het opleidingsonderdeel wordt onderwezen of waarin zij stage of onderzoek doen.

Het is de verantwoordelijkheid van de thuisinstelling om studenten te selecteren die over voldoende talenkennis beschikken.

Diplomavoorwaarden

Voor de opleidingen met het oog op het behalen van een bachelordiploma, een masterdiploma of een postgraduaat bestaan er verschillende diplomavoorwaarden. Lees aandachtig de voorwaarden na, voor je je toelatingsdossier indient. Ook voor uitwisselingsstudenten zijn er andere diplomavoorwaarden van toepassing.

Je wil een bachelordiploma behalen

Je moet in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s/studiebewijzen indien je je wil inschrijven voor een bacheloropleiding aan UHasselt:

 • een diploma van het secundair onderwijs. Let op: een getuigschrift bso is niet voldoende;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Let op: Als je niet in het bezit bent van een Vlaams diploma of studiebewijs, moet je eerst een toelatingsaanvraag indienen.

Afwijkende toelating

Wanneer je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet en op 31 december van het academiejaar van de beoogde inschrijving de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt of zal bereiken, kan je worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de toelatingscommissie op associatieniveau.

De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) voorziet een Procedure Afwijkende Toelating (pAT) voor deze kandidaat-studenten. 

Je wil een masterdiploma behalen

Je hebt een van de volgende diploma's hoger onderwijs behaald binnen de Vlaamse gemeenschap:

1. Academische bachelor- en/of masteropleiding

Afhankelijk van je de opleiding waarvoor je je wil inschrijven, kan je rechtstreeks worden toegelaten aan de masteropleiding. Indien dit niet het geval is kan een voorbereidingsprogramma voor jou van toepassing zijn. Om het masterdiploma te behalen moet je geslaagd zijn voor dit toelatingsprogramma.

Je kan je gelijktijdig inschrijven voor een voorbereidingsprogramma en voor de erbij aansluitende masteropleiding (onder de voorwaarden bepaald door de examencommissie).

2. Professionele bacheloropleiding

Indien je afgestudeerd bent met een professioneel bachelordiploma, is het behalen van een masterdiploma gekoppeld aan een succesvolle voltooiing van een schakelprogramma met een studieomvang van ten minste 45 en ten hoogste 90 studiepunten.

Je kan je gelijktijdig inschrijven voor een schakelprogramma en voor de erbij aansluitende masteropleiding (onder de voorwaarden bepaald door de examencommissie).

3. Je hebt je bachelordiploma nog niet behaald

Indien je nog niet in het bezit bent van een (Vlaams) bachelordiploma kan je onder voorwaarden bepaald door de examencommissie van de masteropleiding wel worden ingeschreven voor de masteropleiding en/of het daaraan voorafgaande voorbereidings- of schakelprogramma.

Je richt je aanvraag aan de studieloopbaanbegeleider van de opleiding. De voorzitter van de examencommissie beslist over de aanvraag.

Raadpleeg de studiegids per opleiding om te weten te komen welke opleidingsvoorwaarden voor jou van toepassing zijn. 

Let op: Als je niet in het bezit bent van een Vlaams diploma of studiebewijs, moet je eerst een toelatingsaanvraag indienen.

Je wil een postgraduaat behalen

De specifieke en noodzakelijke voorwaarden (voorkennis, ervaring of motivatie) zijn gespecifieerd per postgraduaat.

Ontdek hier de postgraduaat die bij jou past

Je bent een uitwisselingsstudent

Voorwaarden volgen nog

Toelatingsexamen arts

Als je geneeskunde wil studeren, moet je vooraf slagen voor het toelatingsexamen arts. Het examen wordt jaarlijks georganiseerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer info over het toelatingsexamen arts

Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen:

 • Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW-deel) peilt naar je kennis en inzicht in biologie, chemie, fysica en wiskunde.
 • Generieke competenties (GC-deel) peilt naar algemene competenties die belangrijk zijn voor een toekomstige arts.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Coaching door UHasselt

UHasselt bereidt jou optimaal voor op het toelatingsexamen! Tijdens enkele sessies scherp je je kennis en vaardigheden aan die tijdens het examen getest worden.

We houden je op de hoogte van de data in 2022.

ijkingstoets

Iedereen die wil starten aan de bacheloropleiding industrieel ingenieur, fysica of wiskunde moet hiervoor verplicht een ijkingstoets afleggen. De data waarop je kan meedoen aan de ijkingstoets aan UHasselt, vind je op https://www.ijkingstoets.be. Hoe je je kan inschrijven en voorbereiden, lees je hieronder.

Meer info over je deelname aan de ijkingstoets

Wat is een ijkingstoets?

Door het oplossen van meerkeuzevragen helpt de ijkingstoets je een beeld te vormen van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden- en kennis. Zo kom je te weten of je goed voorbereid aan je bacheloropleiding kan beginnen.

Voor welke UHasselt-opleidingen is deelnemen aan een ijkingstoets verplicht?

De deelname aan de ijkingstoets is verplicht voor de volgende bacheloropleidingen:

 • Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)
 • Wiskunde
 • Fysica

Na afloop van de toets ontvang je een deelnameattest. Dit attest heb je nodig om je te kunnen inschrijven. Het deelnameattest is enkel geldig voor je inschrijving in het daaropvolgende academiejaar.

Er bestaan nog andere opleidingen waarvoor je vrijwillig een ijkingstoets kan afleggen, deelname hieraan is niet verplicht. De verschillende ijkingstoetsen vind je terug op www.ijkingstoets.be.

Moet ik slagen voor deze ijkingstoets?

Het resultaat van de ijkingstoets is niet-bindend. Dit wil zeggen dat ongeacht je score op de ijkingstoets je zal kunnen inschrijven in de opleiding. Het is dus geen toelatingsexamen! Het resultaat is informatief en geeft je een idee of je goed voorbereid bent.

Het resultaat van je ijkingstoets ontvang je via mail ten laatste 7 dagen na het afleggen van je toets. Heb je na het ontvangen van het resultaat vragen? Dan kan je terecht bij de studieloopbaanbegeleider van de opleiding.

Waar en wanneer kan je deelnemen?

De ijkingstoetsen worden georganiseerd op de campussen van de verschillende Vlaamse universiteiten. Alle nodige informatie vind je terug op www.ijkingstoets.be.

Deelnemen is gratis, maar je dient je wél in te schrijven via www.ijkingstoets.be. De inschrijvingsperiode sluit telkens twee weken voor de datum van de ijkingstoets. Je zal na inschrijving meer praktische informatie ontvangen over de ijkingstoets op de door jouw gekozen locatie en tijdstip.

Hoe kan ik me voorbereiden op de ijkingstoets en waar kan ik me aan verwachten?

Op de website www.ijkingstoets.be kan je voorbeeldexamenvragen vinden en lees je ook waar je je aan kan verwachten.

Ik heb niet deelgenomen aan de ijkingstoets en wil toch inschrijven voor de bacheloropleiding. Is dit mogelijk?

Toelating tot inschrijving voor de bacheloropleiding, zonder deelname aan één van de ijkingstoetsen voorafgaand aan het komende academiejaar, is enkel uitzonderlijk mogelijk.

 • Was je omwille van bijzondere individuele omstandigheden niet tijdig ingeschreven voor de ijkingstoets?
 • Heb je deelgenomen aan het toelatingsexamen arts of tandarts, maar heb je ondertussen besloten dat een andere opleiding beter bij jou past?
 • Heroriënteer je vanuit een andere opleiding?

Je kan je individueel dossier voorleggen aan de uitzonderingscommissie (aanvraagformulier (pdf, 57 KB)). Het is belangrijk dat je jouw aanvraag goed motiveert. Daarnaast voeg je bewijsstukken toe die jouw aanvraag ondersteunen (rapport, deelname aan ijkingstoets of toelatingsexamen, …).

De uitzonderingscommissie beoordeelt alle voorgelegde dossiers. Het is mogelijk dat er een toelatingsonderzoek wordt opgelegd.

Bijkomende regelgeving i.v.m. de ijkingstoetsen van de UHasselt vind je hier:

Wat na de ijkingstoets?

Heb je na het ontvangen van het resultaat vragen? Dan kan je terecht bij de studieloopbaanbegeleider van de opleiding.

Als je zelf het resultaat onvoldoende vindt of de ijkingstoets wijst uit dat je je wiskundekennis moet bijspijkeren, is er nog tijd om dat te doen, o.a. door het volgen van een septembercursus. 

Voor de studenten met interesse voor de richting Industriële wetenschappen is ook de Massive Open Online Course (MOOC) basiswiskunde voor (startende) studenten een goed hulpmiddel. Dit helpt om je voorkennis wiskunde bij te werken en wordt aangeboden door KU Leuven.

Valt je resultaat erg tegen? Dan is een andere studiekeuze misschien aangewezen. Kom zeker langs op één van onze infomomenten.

Voor een gesprek over je studiekeuze kan je ook terecht bij een studiebegeleider.

Bekwaamheidsonderzoek

Instroom in de verkorte schakelprogramma’s van de master industriële ingenieurswetenschappen is enkel toegestaan als je een gemiddeld percentage van minimum 70% over de 3 professionele bachelorjaren hebt behaald én geslaagd bent in de bekwaamheidsonderzoek voor een selectie opleidingsonderdelen (overeenkomstig met 7 à 9 STP) in de examenzittijd van september. De selectie van opleidingsonderdelen verschilt van programma tot programma.

Inschrijven voor het huidige academiejaar (2022 - 2023) is niet meer mogelijk. 

Meer informatie over het bekwaamheidsonderzoek kan je hier vinden.

Leerkrediet

Bij aanvang van je opleiding start je met een saldo van studiepunten. Dit geheel van studiepunten vormt jouw leerkrediet waarmee je je mag inschrijven voor een basisopleiding aan een hogeschool of een universiteit met een diploma- of creditcontract. Alle informatie over het leerkrediet, vrijstellingen, toelatingen en toleranties wordt gebundeld op deze pagina.

De studieloopbaanbegeleiders van UHasselt zijn er om je te adviseren in het maken van de juiste studiekeuze.

Toelating aanvragen

Als je niet in het bezit bent van een Vlaams diploma of studiebewijs, kan je toelating aanvragen om aan onze universiteit te studeren. Dat doe je door een toelatingsdossier in te dienen:

1. Maak jouw online dossier in orde.

2. Bezorg de gevraagde documenten persoonlijk (na afspraak via toelatingbama@uhasselt.be) of per post op het volgende adres:

Universiteit Hasselt
Leen Jorissen
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Dien het dossier in voor de deadline:

 • 1 mei: als je een visum moet aanvragen
 • 15 augustus wordt sterk aangeraden als deadline voor alle andere kandidaten die geen visum moeten aanvragen. We kunnen immers niet garanderen dat dossiers die na 15 augustus worden ingediend, verwerkt zullen zijn voor de start van het academiejaar.

Hou ook rekening met de volgende belangrijke data:

 • Deadline inschrijven taaltest:
  • Tot 15 maart voor de taaltesten van 5 mei (C1) en 6 mei (B2) 2022
  • Datum nog niet bekend voor de taaltesten van 1 september (C1) en 2 september (B2) 2022
 • Deadline inschrijven toelatingsexamen arts:
  • Tot 16 mei voor het toelatingsexamen arts van 5 juli 2022
 • Deadline inschrijven ijkingstoets industriële wetenschappen, Wiskunde, Fysica:
  • Data nog niet bekend

Als je aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet en jouw dossier volledig is, wordt het beoordeeld door de directeur onderwijs en/of de rector.

Je wil een Nederlandstalige bacheloropleiding volgen

Heb je één van de volgende diploma's, dan kan je de procedure die je moet volgen om een toelating aan te vragen terugvinden in dit document (pdf, 78 KB):

 • diploma secundair onderwijs uit de Franse en Duitstalige gemeenschap
 • internationaal baccalaureaat uitgereikt door de International Baccalaureate Organizational in Genève
 • het Europees baccalaureaat uitgereikt door een Europese school

Heb je het volgende diploma, dan kan je dit document (pdf, 99 KB) raadplegen voor de juiste procedure:

 • een studiebewijs buiten de Vlaamse gemeenschap met uitzondering van en Nederlands diploma VWO of propedeuse*

(*) Studenten met een Nederlands diploma VWO of propedeuse kunnen zich rechtstreeks online voorinschrijven en brengen hun origineel diploma mee bij inschrijving.

Je wil een Nederlandstalige masteropleiding volgen

Heb je een Vlaams diploma hoger onderwijs bekijk dan eerst de  toelatingsvoorwaarden in de studiegids en neem contact op met de studieloopbaanbegeleider van de opleiding die je wil volgen.

Als je een Nederlands diploma WO/HBO hebt, dan volg je de procedure die beschreven staat in dit document (pdf, 63 KB).

Heb je een ander diploma hoger onderwijs van buiten de Vlaamse gemeenschap, dan vind je de juiste procedure hier (pdf, 101 KB).

Je wil een Engelstalige masteropleiding volgen

Belgische en niet-Belgische studenten die een Engelstalige masteropleiding willen volgen, verwijzen we graag verwijzen we door naar deze pagina. 

Toegelaten

Als je kan worden toegelaten tot één van onze opleidingen, wordt je daarvan op de hoogte gebracht via jouw voorinschrijvingsdossier. Je ontvangt ook een mail.

Na ontvangst van deze toelatingsmail, mag je een afspraak maken om definitief in te schrijven. 

Ook raden we je aan om contact op te nemen met de studiebegeleider en de studieloopbaangeleider van de opleiding die je gaat volgen.

Veel succes!