Tolereren

Wat is tolereren?

In bepaalde gevallen kan je in een bachelor- of masteropleiding of in een schakel- of voorbereidingsprogramma afwijken van de algemene regel dat je moet slagen voor elk opleidingsonderdeel (min. 10/20). Bij een lichte onvoldoende (8 of 9/20) kan je ervoor kiezen niet opnieuw een examen (of een andere vorm van evaluatie) af te leggen. In dat geval beslis je om dat opleidingsonderdeel te tolereren.

Tolerantieregels

De volgende tolerantieregels gelden aan UHasselt:

Wanneer je voldoet aan deze tolerantieregels en je komt in aanmerking voor het afronden van een deliberatiepakket/opleiding/programma, zal de examencommissie jou delibereren. Dit betekent dat je de tolerantie niet zelf zal moeten inzetten. Let op: de gevolgen van delibereren zijn hetzelfde als deze van tolereren.

*Let op: er is een bovengrens van studiepunten die je kan tolereren die afhangt van het aantal effectief opgenomen studiepunten. Vrijstellingen tellen niet mee als effectief opgenomen studiepunten. In het eerste deliberatiepakket van je bacheloropleiding kan je maximaal 20% van het feitelijk aantal opgenomen studiepunten tolereren. In het tweede deliberatiepakket van je bacheloropleiding is dat 10%.

Let op: in het eerste deliberatiepakket is tolereren enkel mogelijk bij een studierendement van minstens 60%.

Niet alle opleidingsonderdelen (zoals masterproef of stage) zijn echter tolereerbaar. De ECTS-fiche in de studiegids geeft aan of een opleidingsonderdeel wel of niet kan worden getolereerd.

Het gewogen percentage vind je terug in je studentendossier bij je examenresultaten. De berekeningswijze vind je in het onderwijs- en examenreglement.

De tolerantieregels worden ook nog eens in deze video uitgelegd.

Aanvraagprocedure

Tolereren kan niet na de eerste examenkans. Het inzetten van een tolerantie is pas mogelijk na tweede zittijd, bij inschrijving voor het nieuwe academiejaar. Dit betekent niet dat je elk tekort opnieuw moet afleggen tijdens de herexamens. De studieloopbaanbegeleider kan jou ondersteunen in het maken van keuzes.

Bij inschrijving voor het nieuwe academiejaar, kan je in stap 1 bij ‘aanvraag studietraject’ een tolerantie aanvragen (instructievideo: zie hieronder). De voorzitter van de examencommissie keurt de aanvraag goed indien je aan alle voorwaarden voldoet.

De beslissing tot tolereren is definitief!

In het zesde deel van deze video vind je terug hoe je een tolerantie moet aanvragen in je studentendossier.

Gevolgen

Gevolgen van tolereren/delibereren:

 • Aantal beschikbare tolerantiepunten vermindert
 • Het bereiken van het minimum gewogen percentage is mogelijk moeilijker (1e deliberatiepakket: 54% of 58%, andere deliberatiepakketten: 50%).
 • Verlies studiepunten (cf. leerkrediet)
 • Geen creditbewijs
 • Zichtbaar op het diplomasupplement, niet op het diploma
 • Mogelijk gevolgen voor je studietoelage (informeer bij de sociale dienst)

Gevolgen van niet tolereren:

 • Opnieuw opnemen van betrokken opleidingsonderdeel/opleidingsonderdelen
 • Tolereerbare onvoldoende verdwijnt en vervangen door hoogst behaalde resultaat in nieuw academiejaar

Wat gebeurt er na jouw 1e en 2e examenkans?

In onderstaande tabel vind je enkele instructies rond wat te doen indien je wel of niet voldoet aan de tolerantieregels.

1e examenkans

2e examenkans

Je bent geslaagd voor al je vakken én hebt een volledig deliberatiepakket afgerond.

GESLAAGD

GESLAAGD

Je voldoet aan de tolerantieregels én hebt een volledig deliberatiepakket afgerond.

GESLAAGD

 • 8 of 9/20 werd automatisch getolereerd (examencommissie delibereert jou)
 • herexamen van de gedelibereerde vakken is mogelijk mits aanvraag bij de studentenadministratie uiterlijk 10 werkdagen na bekendmaking resultaten (aanvraagformulier (pdf, 26 KB)) → hoogst behaalde cijfer in één academiejaar blijft behouden!

GESLAAGD

 • 8 of 9/20 werd automatisch getolereerd (examencommissie delibereert jou)

Je voldoet aan de tolerantieregels, maar hebt (nog) geen volledig deliberatiepakket afgerond.

NOG NIET GESLAAGD VOOR EEN VOLLEDIG DELIBERATIEPAKKET

NOG NIET GESLAAGD VOOR EEN VOLLEDIG DELIBERATIEPAKKET

 • voor vakken met 8 of 9/20: beslissen of je tolereert of niet (bij aanvraag studietraject nieuw academiejaar)
 • <8/20: opleidingsonderdeel in nieuw academiejaar opnieuw doen
 • jouw studieloopbaanbegeleider helpt jou bij het samenstellen van je studietraject in het nieuwe academiejaar (in september: studietrajectsessies)

Je voldoet niet aan de tolerantieregels.

NIET GESLAAGD

NIET GESLAAGD

 • voor vakken met 8 of 9/20: beslissen of je tolereert of niet (bij aanvraag studietraject nieuw academiejaar)
 • <8/20: opleidingsonderdeel in nieuw academiejaar opnieuw doen
 • jouw studieloopbaanbegeleider helpt jou bij het samenstellen van je studietraject in het nieuwe academiejaar (in september: studietrajectsessies)