Onderzoek UHasselt

Onderzoeksbeleid

Goed academisch onderzoek is het draagvlak voor goed academisch onderwijs en is een belangrijke schakel in de innovatieketen.

De UHasselt kiest ervoor om een groot deel van haar onderzoeksmiddelen geconcentreerd in te zetten binnen een aantal onderzoeksinstituten. De instituten hebben daarbij de ambitie om het volledige onderzoeksspectrum af te dekken: van fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek tot de realisatie van concrete toepassingen. Innovatief onderzoek en valorisatie van onderzoek zijn dan ook belangrijke aandachtspunten van het onderzoeksbeleid.

Door een goede organisatie en ondersteuning van het onderzoek kan de universiteit de gepaste schaalgrootte bereiken om succesvol te participeren in interuniversitaire en internationale netwerken. Het optimaliseren van de positie van de UHasselt binnen het innovatieweb, staat dan ook hoog op de agenda.

Om in te spelen op maatschappelijke en economische uitdagingen, kiest de universiteit ervoor om het onderzoek samen te brengen in een aantal speerpunten. Deze speerpunten worden gekozen vanuit opportuniteiten die zich aandienen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Studenten en (jonge) onderzoekers maken aan de UHasselt kennis met de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen hun studiedomein en dit in een omgeving waar zin voor ondernemen hoog staat aangeschreven. De Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering en Tech Transfer staan samen in voor professionele en dynamische ondersteuning bij alle hun onderzoeksactiviteiten.

Lees hier het Beleidsplan Onderzoek en Innovatie 2022 - 2026 van de Universiteit Hasselt (pdf, 196 KB)

Van Limburgs Universitair Centrum tot civic universiteit: 50 jaar Onderzoek en Valorisatie aan UHasselt

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van UHasselt werd de onderzoeks- en valorisatiegeschiedenis samengebracht in een magazine dat de de groei en de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek aan het Limburgs Universitair Centrum/UHasselt schetst.
Dit magazine biedt een boeiende reis door de verschillende domeinen van onderzoek waarin onze universitaire gemeenschap actief is en belicht de resultaten van ons valorisatiebeleid met focus op de onderzoeksinstituten en -centra die vorm geven aan de speerpunten in onderzoek. Daarnaast zijn er ook heel wat onderzoeksgroepen die bijdragen aan het wetenschappelijk potentieel en de internationale zichtbaarheid van de universiteit.


Wie zich verder wil verdiepen in de ambities van UHasselt en nader wil kennismaken met het UHasselt onderzoek, kan via onderstaande linken meer informatie vinden.

Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering
Directie Tech Transfer Office

Structuur

De academische structuur van de Universiteit Hasselt is opgebouwd als een matrixorganisatie die onderwijs en onderzoek op een geïntegreerde wijze aanstuurt.

Op het hoogste niveau onderscheiden we de 7 faculteiten en 3 schools. Zij sturen het facultair beleid rond het academisch onderwijs en onderzoek aan. Binnen de faculteiten opereren diverse vakgroepen. Zij groeperen alle personeelsleden die onderzoek en onderwijs verrichten binnen eenzelfde discipline. Elke vakgroep bestaat vervolgens uit een of meerdere onderzoeksgroepen. Zij staan in voor de organisatie van het gespecialiseerd onderzoek.

Deze klassieke boomstructuur van faculteiten, onderzoeksgroepen en vakgroepen wordt doorkruist door de onderzoeksinstituten en onderzoekscentra. De 4 onderzoeksinstituten en 3 onderzoekscentra groeperen onderzoekers uit verschillende onderzoeksgroepen die in bepaalde speerpuntdomeinen onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt het volledige onderzoeksspectrum afgedekt, van fundamenteel over toegepast onderzoek tot concrete valorisatietoepassingen.

Klik op de foto voor de vergrote versie

Raden & commissies

Opdracht Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad is het adviserende, beslissingsvoorbereidende orgaan dat toeziet op de optimale invulling van de onderzoeksfunctie van de universiteit. De Onderzoeksraad adviseert het College van Decanen en het instellingsbestuur over onderstaande onderzoeksgebonden materies.

  • Het verlenen van advies over de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit.
  • Het nemen van beslissingen over de bestemming en verdeling van middelen uit de werkingskredieten van de universiteit, bestemd voor onderzoek.
  • Het uitwerken van modaliteiten en het verlenen van advies over de besteding van bijzondere onderzoeksgelden.
  • Het innemen van standpunten over de voorstellen in het kader van andere externe financieringskanalen.
  • Het opvolgen en evalueren van de onderzoeksactiviteiten.
  • Het bewaken van de algemene onderzoeksstrategie van de onderzoeksinstituten.

Samenstelling Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad van de Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg is samengesteld uit leden van de verschillende faculteiten. De vicerector onderzoek zit de raad voor, de directeur onderzoek is secretaris.
Principes van de samenstelling van de Onderzoeksraad
Samenstelling van de UHasselt Onderzoeksraad

Bureau Onderzoeksraad
Het Bureau Onderzoeksraad staat in voor de voorbereidingen van de Onderzoeksraad. Het Onderzoeksbureau van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg wordt gekozen door en samengesteld uit de leden van de Onderzoeksraad. Het Bureau bestaat uit een vertegenwoordiger van elke faculteit. De vicerector onderzoek zit de raad voor, directeur onderzoek is secretaris.
Principes van de samenstelling van het Bureau Onderzoeksraad
Samenstelling van het Bureau Onderzoeksraad