Structuur faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen

SHOOT17 Vooraan Agora 07 SHOOT17 Vooraan Agora 07

Organogram

De faculteit BEW is verantwoordelijk voor het facultair beleid inzake academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van bedrijfseconomische wetenschappen. De faculteit wordt geleid door de decaan, prof. dr. Piet Pauwels, die wordt bijgestaan door de vicedecaan, prof. dr. An Caris. De decaan en de faculteit worden administratief en beleidsmatig ondersteund door administratief directeur, Liesbeth Celis.
Onder de faculteit BEW ressorteren vijf vakgroepen, die alle personeelsleden groeperen die onderzoek en onderwijs verrichten binnen eenzelfde discipline. Op het niveau van de vakgroepen gebeurt bijgevolg de toewijzing van academische opdrachten. De faculteit BEW telt vijf vakgroepen. Onder de vakgroepen ressorteren de onderzoeksgroepen, als basisunits voor de organisatie van het onderzoek. Voor de faculteit BEW zijn er de volgende vak- en onderzoeksgroepen:

Vakgroep

Onderzoeksgroep

Accountancy, Financiering en Governance (AFG)

Accountancy en financiering (ACF) => RCEF

Governance (GOV) => RCEF

Economie (ECO)

Economie & Beleidsmanagement (PEC

Milieueconomie (EEC) => (CMK

Gedragswetenschappen, Communicatie en Linguïstiek (BCL)

Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (CTL)

Diversiteit (DIV) => SEIN

Kwantitatieve methoden (QM)

Beleidsinformatica (BINF)

Logistiek (LOG)

Marketing & Strategie (MARS)

Marketing (MAR)

Innovatiemanagement (IM)

Het bureau onderwijs van de faculteit zorgt voor de facultaire strategie inzake onderwijs en bestaat uit de decaan, vicedecaan, alle OMT-voorzitters en de stafmedewerkers onderwijs.
Het bureau onderzoek van de faculteit staat in voor het facultaire beleid inzake onderzoek en is samengesteld uit de decaan, vicedecaan, IOF-medewerker en de vertegenwoordigers van de verschillende onderzoeksgroepen.

Voor de opleidingen die onder de bevoegdheid van de faculteit vallen, stelt de faculteitsraad, op voorstel van de decaan, onderwijsmanagementteams (OMT) samen. Een OMT is bevoegd voor de voorbereiding van curriculumontwikkelingen, de opvolging van de praktische organisatie van het curriculum, de dagelijkse opvolging en bewaking van de kwaliteit van de opleidingsonderdelen en de opleiding en de voorbereiding van de zelfevaluatie in het kader van visitaties.
Voor elke opleiding die onder de bevoegdheid van de faculteit valt, stelt de faculteitsraad, op voorstel van het desbetreffende OMT en de decaan, een examencommissie samen.
De bevoegdheden van een examencommissie zijn opgenomen in de onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling (OER).

Faculteitsbestuur

Faculteitsbureau:


Bureau onderwijs faculteit BEW:

Bureau onderzoek faculteit BEW:

Facultaire diensten

Financiële dienst BEW:

Faculteitssecretariaat BEW:

Stafmedewerkers onderwijs:

  • Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelsingenieur in de Beleidsinformatica: Katrien Brepoels
  • Handelswetenschappen, Master of Management: Wendy Vankevelaer

Stafmedewerker onderwijsprojecten:

Internationalisering BEW:

Marketing & communicatie BEW:

Faculteitsraad

Faculteitsraad Bedrijfseconomische Wetenschappen - samenstelling personeel en studenten

Raadpleeg hier